ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00035
ชื่อชุมนุม :   ชุมนุมนักประดิษฐ์
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์สิ่งของเพื่อนำมาใช้ด้วยตนเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุหลากหลายชนิด
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง235
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27629 นายพันธ์ยศ สิริกุลธนภาคย์ ม. 6/5 12 2017-05-22 13:59:14 ไม่ผ่าน
2. 25433 นางสาวดวงนฤมล พึ่งฉ่ำ ม. 6/5 31 2017-05-22 14:04:40 ไม่ผ่าน
3. 25427 นางสาวจิตรลดา นิธิธนโชค ม. 6/5 29 2017-05-22 14:05:46 ไม่ผ่าน
4. 25926 นางสาวธัญชนก มีผล ม. 5/1 16 2017-05-22 16:49:32 ไม่ผ่าน
5. 25923 นางสาวโชติรส รื่นรมย์ ม. 5/1 15 2017-05-22 16:51:08 ไม่ผ่าน
6. 26745 นายนวพัฒน์ วิทยะวรกาญจน์ ม. 4/8 10 2017-05-24 10:57:36 ไม่ผ่าน
7. 27713 นางสาวเมธาวี ศรีระกิจ ม. 4/8 36 2017-05-24 10:57:42 ไม่ผ่าน
8. 28881 นายพิสิษฐ์สรรค์ แก้วพินิจ ม. 4/8 19 2017-05-24 11:00:09 ไม่ผ่าน
9. 27635 นางสาวกุลธรา ศิลาคำ ม. 6/5 38 2017-05-25 08:05:39 ไม่ผ่าน
10. 28291 นางสาวญานิกา ลาภผล ม. 5/7 31 2017-05-25 09:08:42 ไม่ผ่าน
11. 25846 นางสาวกัญญ์ญาณัฐ พรศิริเจริญลาภ ม. 5/7 11 2017-05-25 09:11:05 ไม่ผ่าน
12. 28295 นางสาวอาภาภัทร พูลพิพัฒน์ ม. 5/7 35 2017-05-25 14:19:59 ไม่ผ่าน
13. 25297 นางสาวศศิพิมพ์ แก้วแสนสุข ม. 6/5 24 2017-09-08 08:07:59 ไม่ผ่าน
14. 26352 นางสาวณิชาภัทร รุจิวงศ์ ม. 5/7 27 2017-09-28 12:22:58 ไม่ผ่าน
15. 28293 นางสาวดวงฤทัย ประกอบเกื้อ ม. 5/7 33 2017-09-29 16:30:06 ไม่ผ่าน
16. 25386 นางสาวธัญญาภรณ์ คณะศรี ม. 6/5 26 2017-09-29 22:06:47 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com