ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00034
ชื่อชุมนุม :   ภาษาออนไลน์
วัตถุประสงค์ :    ๑. รู้จักใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ๑. สืบค้น ใช้ภาษาไทยในสื่ออนไลน์ โดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร
สถานที่จัดกิจกรรม :   337
จำนวนสมาชิกที่รับ :   26 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอารี บัวคุ้มภัย
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28047 เด็กหญิงกนกวรรณ พานทอง ม. 2/7 0 2017-05-16 15:34:29 ไม่ผ่าน
2. 28118 เด็กหญิงอริสา ยิ้มอยู่ ม. 2/8 0 2017-05-16 15:34:58 ไม่ผ่าน
3. 28067 เด็กหญิงอรปรียา มุกดาสนิท ม. 2/7 0 2017-05-16 15:35:23 ไม่ผ่าน
4. 28062 เด็กหญิงมัทนพร แน่นหนา ม. 2/7 0 2017-05-16 15:36:39 ไม่ผ่าน
5. 27362 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงศา ม. 3/6 0 2017-05-17 10:26:15 ไม่ผ่าน
6. 27375 เด็กหญิงปาลิตา ไข่ติยากุล ม. 3/6 0 2017-05-17 11:09:14 ไม่ผ่าน
7. 27382 เด็กหญิงศิริพร อุตสาหะ ม. 3/6 0 2017-05-17 11:12:36 ไม่ผ่าน
8. 27361 เด็กหญิงเกษราภรณ์ ยั่งยืน ม. 3/6 0 2017-05-17 11:13:17 ไม่ผ่าน
9. 27387 เด็กหญิงอารดา เจริญพร ม. 3/6 0 2017-05-19 10:16:04 ไม่ผ่าน
10. 27371 เด็กหญิงบุญยนุช ยินดี ม. 3/6 0 2017-05-19 10:16:50 ไม่ผ่าน
11. 27384 เด็กหญิงสุภาพร คีรีแลง ม. 3/6 0 2017-05-19 10:17:57 ไม่ผ่าน
12. 27470 เด็กหญิงชมพูนุช ภักดี ม. 3/8 0 2017-05-19 10:18:50 ไม่ผ่าน
13. 25545 นางสาวมณฑกานต์ กู้ดวง ม. 6/9 0 2017-05-19 10:19:17 ไม่ผ่าน
14. 25628 นายภานุเดช ลอยแกว ม. 6/9 0 2017-06-02 17:20:19 ไม่ผ่าน
15. 27535 เด็กหญิงฐานิตา มาฆะสิทธิ์ ม. 3/10 0 2017-11-27 14:39:23 ไม่ผ่าน
16. 27536 เด็กหญิงณัฐณิชา น้ำเงิน ม. 3/10 0 2017-11-27 14:40:22 ไม่ผ่าน
17. 27540 เด็กหญิงปทิตตา สายกระสุน ม. 3/10 0 2017-11-27 14:40:50 ไม่ผ่าน
18. 27546 เด็กหญิงพิมพิศา วงศ์คง ม. 3/10 0 2017-11-27 14:41:23 ไม่ผ่าน
19. 27270 เด็กชายอภิสิทธ์ เย็นฉ่ำ ม. 3/4 0 2017-11-27 14:41:55 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com