ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00033
ชื่อชุมนุม :   คิดเลขเร็วม.ต้น
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดเลขมากขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    การสุ่มตัวเลข5จำนวนและคำตอบ2หลักและ3หลักโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์คิดให้ตรงกับคำตอบ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 333
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสาธิต สกุลวงษ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   รับนักเรียนระดับ ม.ต้น
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28751 เด็กหญิงณิชพักตร์ เพลิดพราว ม. 1/10 12 2017-05-22 00:02:58 ไม่ผ่าน
2. 28746 เด็กชายสิรวิชญ์ ปักการะโถ ม. 1/10 7 2017-05-22 00:03:01 ไม่ผ่าน
3. 28436 เด็กชายรัชพล เพ็ชรสุวรรณ ม. 1/3 12 2017-05-22 00:12:33 ไม่ผ่าน
4. 27736 เด็กชายพีรพล ยิ่งวิริยะวงศ์ ม. 2/1 17 2017-05-22 07:24:50 ไม่ผ่าน
5. 27732 เด็กชายธนายุต มาวาลย์ ม. 2/1 13 2017-05-22 08:25:48 ไม่ผ่าน
6. 28190 เด็กชายฐานพัฒน์ ค้ำจุน ม. 2/11 2 2017-05-22 10:03:53 ไม่ผ่าน
7. 28189 เด็กชายกมล ตั้งสงบ ม. 2/11 1 2017-05-22 10:04:19 ไม่ผ่าน
8. 28543 เด็กหญิงณิชา กล้วยไม้ ม. 1/5 28 2017-05-22 12:25:49 ไม่ผ่าน
9. 27724 เด็กชายจิรัฏฐ์ อักษรศิริโอภาส ม. 2/1 5 2017-05-22 21:20:46 ไม่ผ่าน
10. 27195 เด็กชายธนกร เฉลิมพลวรรณคดี ม. 3/3 7 2017-05-23 12:51:15 ไม่ผ่าน
11. 27202 เด็กชายพงศ์ภัค ดอกไม้ ม. 3/3 14 2017-05-23 12:52:06 ไม่ผ่าน
12. 27207 นายยศกร วิเชียรรัตน์ ม. 3/3 19 2017-05-23 12:53:02 ไม่ผ่าน
13. 27210 เด็กชายอรรถชัย สำเนียงดี ม. 3/3 22 2017-05-23 12:59:41 ไม่ผ่าน
14. 27205 เด็กชายภาณุวัฒน์ ป้องหมู่ ม. 3/3 17 2017-05-23 13:01:44 ไม่ผ่าน
15. 27199 นายนรบดี คชอาภรณ์ ม. 3/3 11 2017-05-23 15:33:16 ไม่ผ่าน
16. 28039 เด็กชายพุฒิพงศ์ ฤทธิเดช ม. 2/7 20 2017-05-23 21:39:30 ไม่ผ่าน
17. 28032 เด็กชายธราเทพ มุกดาสนิท ม. 2/7 13 2017-05-23 21:40:44 ไม่ผ่าน
18. 28027 เด็กชายธงชัย สมอโพรง ม. 2/7 7 2017-05-23 21:48:22 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com