ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00032
ชื่อชุมนุม :   TO BE NUMBER ONE
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะทางชีวืตเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาต่างๆของวัยรุ่น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาต่างๆของวัยรุ่นผ่านสื่อต่างๆ 
2. ฝึกฝนทักษะความสามารถทางชีวิตด้านต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปเผยแพร่แก่ชุมชน และสังคมรอบนอกได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
จำนวนสมาชิกที่รับ :   23 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายกิตติ วิริยะกิจ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   เฉพาะนักเรียนแกนนำคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25277 นายสุริยัณห์ ยั่งยืน ม. 6/6 0 2017-05-18 09:36:54 ไม่ผ่าน
2. 26563 นางสาวเปมิกา บ่อไทย ม. 4/7 0 2017-05-18 09:54:04 ไม่ผ่าน
3. 25743 นางสาวมุธิตา เครือวัลย์ ม. 6/2 0 2017-05-18 13:12:57 ไม่ผ่าน
4. 25747 นางสาวศุภาพิชญ์ สุวรรณประสิทธิ์ ม. 6/2 0 2017-05-18 13:13:13 ไม่ผ่าน
5. 25284 นางสาวณัฐกฤตา ฉายวิมล ม. 6/2 0 2017-05-18 13:13:36 ไม่ผ่าน
6. นางสาว 46 2017-05-22 13:00:33 ไม่ผ่าน
7. 27887 เด็กชายวรพงศ์ สิทธิวงศ์ ม. 2/4 17 2017-05-22 16:16:43 ไม่ผ่าน
8. 25310 นายธนภัทร ตันธนาทิพย์ชัย ม. 6/3 2 2017-05-22 16:22:49 ไม่ผ่าน
9. 25285 นางสาวณัฐธิดา ทรงธรรม ม. 6/2 0 2017-05-22 20:22:48 ไม่ผ่าน
10. 25231 นายเมธี เงินถา ม. 6/6 2 2017-05-22 20:24:19 ไม่ผ่าน
11. 25372 นายศุภวิชญ์ กาญจนโกศล ม. 6/6 6 2017-05-22 20:26:46 ไม่ผ่าน
12. 25292 นางสาวพาขวัญ บุญเกิด ม. 6/4 0 2017-05-23 21:32:07 ไม่ผ่าน
13. 25311 นายธีรนนท์ กิจมาพวานนท์ ม. 6/2 0 2017-05-23 21:32:26 ไม่ผ่าน
14. 25282 นางสาวชาลิสา กุฎีเขตร์ ม. 6/2 0 2017-05-23 21:33:12 ไม่ผ่าน
15. 25279 นางสาวกัลยรัตน์ วิทยานุกรณ ม. 6/2 0 2017-05-23 21:33:41 ไม่ผ่าน
16. 25740 นางสาวพรพรรณ จิตตเพียร ม. 6/4 0 2017-05-23 21:34:07 ไม่ผ่าน
17. 25283 นางสาวณัฏฐธิดา บรรพต ม. 6/5 0 2017-05-23 21:34:22 ไม่ผ่าน
18. 25290 นางสาวปรียาภัทร แวววับศรี ม. 6/4 0 2017-05-25 16:01:44 ไม่ผ่าน
19. 25280 นางสาวจารวี จักรวาฬนรสิงห์ ม. 6/5 0 2017-05-25 16:01:59 ไม่ผ่าน
20. 27638 นางสาวเนาวรัตน์ แก้วภูมิ ม. 6/5 0 2017-05-25 16:02:16 ไม่ผ่าน
21. 27642 นางสาวศิวพร อินทรเนตร ม. 6/5 0 2017-05-25 16:03:48 ไม่ผ่าน
22. 25482 นางสาวญานิศา พวงพี่ ม. 6/4 30 2017-09-29 16:26:42 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com