ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00031
ชื่อชุมนุม :   108 ไอเดีย สิ่งประดิษฐ์
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รักการประดิษฐ์ 3.เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านการประดิษฐ์ 4.เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนเรื่องการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 5.เพื่อเป็นผลงานที่เสร็จแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   132
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวศรีสุดา ฉลอง
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26315 นายพจนกร เลิศสุวรรณ ม. 5/10 0 2017-05-18 15:05:15 ผ่าน
2. 28330 นางสาวอรวรรณ วงศ์อยู่ ม. 5/10 0 2017-05-18 15:05:54 ผ่าน
3. 28316 นางสาวกนกพร มีลาภ ม. 5/10 0 2017-05-18 15:06:10 ผ่าน
4. 28321 นางสาวนภัสสร สมอโพรง ม. 5/10 0 2017-05-18 15:07:24 ผ่าน
5. 28322 นางสาวนรินรัตน์ มากเจริญ ม. 5/10 0 2017-05-18 15:08:07 ผ่าน
6. 28551 เด็กหญิงภูษณิศา บุหงารัตน์ ม. 1/5 36 2017-05-22 12:22:23 ผ่าน
7. 28549 เด็กหญิงภาสินี พูลสวัสดิ์ ม. 1/5 34 2017-05-22 12:24:31 ผ่าน
8. 28598 เด็กหญิงวันวิสาข์ ยศกลาง ม. 1/6 38 2017-05-22 16:14:38 ผ่าน
9. 28591 เด็กหญิงปฏิมา อวยสวัสดิ์ ม. 1/6 31 2017-05-22 17:16:01 ผ่าน
10. 28311 นายขจรศักดิ์ รำภา ม. 5/10 7 2017-05-24 20:17:56 ผ่าน
11. 27896 เด็กชายชวัลวิชญ์ ประสมวังทรัพย์ ม. 2/4 23 2017-05-25 07:47:02 ผ่าน
12. 27880 เด็กชายนพพล นามเจริญ ม. 2/4 11 2017-05-25 09:28:00 ผ่าน
13. 28320 นางสาวนภัสสร บุญให้ ม. 5/10 19 2018-02-15 12:42:54 ผ่าน
14. 28546 เด็กหญิงปรินดา วิริชัย ม. 1/5 0 2018-02-15 16:04:09 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com