ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00031
ชื่อชุมนุม :   ภาษาอังกฤษบันเทิง
วัตถุประสงค์ :    1. เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิง เช่น ข่าว หนัง หรือเพลง 2.ถ่ายทอดภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานผ่านสื่อออนไลน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิงต่างๆ ที่ใช้ได้จริงในขีวิตประจำวัน
สถานที่จัดกิจกรรม :   442
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26657 นางสาวธัญญารัตน์ สุพรรณวงค์ ม. 5/8 0 2018-05-21 12:55:57 ผ่าน
2. 26674 นางสาวสุพิชฌาย์ บุญเนียม ม. 5/8 0 2018-05-21 12:56:17 ผ่าน
3. 26718 นางสาวปัทมพร หารเขมร ม. 5/8 0 2018-05-21 12:56:35 ผ่าน
4. 26744 นายนพกร ธนาภรณ์ ม. 5/8 0 2018-05-21 12:56:46 ผ่าน
5. 26737 นายชยานันท์ มะลิทอง ม. 5/8 0 2018-05-21 12:57:01 ผ่าน
6. 26738 นายราเมต ธนาพิชัยยุทธ ม. 5/8 0 2018-05-21 12:57:21 ผ่าน
7. 28318 นางสาวชลลดา แสนสุธรรม ม. 6/10 0 2018-05-21 12:57:39 ผ่าน
8. 26034 นางสาวปัณฑารีย์ มีลาภ ม. 6/10 0 2018-05-21 12:57:51 ผ่าน
9. 28315 นายภูมิลักษณ์ ดอกไม้ ม. 6/10 0 2018-05-21 12:58:09 ผ่าน
10. 28324 นางสาวบุรัสกร ธรรมสนิท ม. 6/10 0 2018-05-21 12:58:21 ผ่าน
11. 28319 นางสาวชัญญา พัดทิม ม. 6/10 0 2018-05-21 12:58:40 ผ่าน
12. 28877 นางสาวปุณยวีร์ ศรีวริสาร ม. 5/7 0 2018-05-21 12:58:55 ผ่าน
13. 26849 นายภัทรธร แสงวงศ์กิจ ม. 5/8 0 2018-05-21 12:59:32 ผ่าน
14. 26641 นายภูริณัฐ ยวงสอาด ม. 5/8 0 2018-05-21 12:59:46 ผ่าน
15. 26885 นายภานุพงศ์ นิลสามสี ม. 5/6 0 2018-05-21 13:00:05 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com