ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00030
ชื่อชุมนุม :   หนังสือเล่มเล็ก
วัตถุประสงค์ :    เพื่องส่งเสริมการอ่านด้วยการทำหนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรมการเรียนรู้ :    สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง321
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางอุษา อังศุพฤกษ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28212 เด็กหญิงปานชีวา ถนอมวงศ์ ม. 2/11 22 2017-05-22 07:25:13 ไม่ผ่าน
2. 26460 นายณัฐวิทย์ คงคะคิด ม. 5/5 13 2017-05-22 12:10:28 ไม่ผ่าน
3. 25500 นางสาวอรนิดา เปี่ยมคง ม. 6/9 22 2017-05-22 17:55:44 ไม่ผ่าน
4. 28059 เด็กหญิงพรนภา วงษ์ภักดี ม. 2/7 39 2017-05-22 17:58:08 ไม่ผ่าน
5. 27957 เด็กหญิงณัฐพร ศรพรม ม. 2/5 38 2017-05-22 18:50:56 ไม่ผ่าน
6. 27969 เด็กหญิงอาลีเชีย เฟลสเต็ด ม. 2/5 49 2017-05-22 18:53:41 ไม่ผ่าน
7. 27963 เด็กหญิงภัทรภร พลเสน ม. 2/5 44 2017-05-22 18:55:09 ไม่ผ่าน
8. 28037 เด็กชายพงศ์พสิน มณีสาย ม. 2/7 17 2017-05-22 21:00:23 ไม่ผ่าน
9. 28035 เด็กชายปัณณวิชญ์ ยอดเพ็ชร ม. 2/7 15 2017-05-22 21:04:59 ไม่ผ่าน
10. 28053 เด็กหญิงชิดชนก เงินถา ม. 2/7 34 2017-05-22 21:34:06 ไม่ผ่าน
11. 28051 เด็กหญิงกาญจนา ยอดเสาดี ม. 2/7 32 2017-05-22 21:37:29 ไม่ผ่าน
12. 28065 เด็กหญิงสิรราวรรณ สนิทน้อย ม. 2/7 45 2017-05-22 21:39:14 ไม่ผ่าน
13. 28041 เด็กชายรัตนอำพล รัตนวิจิตร ม. 2/7 21 2017-05-22 21:41:09 ไม่ผ่าน
14. นางสาว 47 2017-05-23 13:42:05 ไม่ผ่าน
15. 28117 เด็กหญิงสุธาทิพย์ ส่งศรี ม. 2/8 49 2017-05-23 16:14:05 ไม่ผ่าน
16. 28046 เด็กชายอัษฎา จันทร์พราหมณ์ ม. 2/7 26 2017-05-23 23:04:40 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com