ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00003
ชื่อชุมนุม :   Easy English & English for Daily life
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนสนุกสนานและเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
5. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ครูเตรียมเกมภาษาอังกฤษต่างๆ ให้นักเรียนเล่น เช่น Bingo,  Riddles, Crosswords, Jigsaw,
              Matching Game, Word  Ladder,  Word  Game,  Magic  Square, Hangman และ Alphabet Game เป็นต้น 
2.  ครูชี้แจงและแนะนำกติกาการเล่นเกมภาษาอังกฤษ
       2.1 เกม การเล่นเกมภาษาอังกฤษ  มีเกมภาษาอังกฤษที่ผู้เขียนใช้แล้วประสบความสำเร็จมาก ส่วนชื่อเกมอาจจะปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ครูผู้สอน เช่น
       - Spin the bottle เป็นเกมที่เหมาะกับการฝึกทักษะการถาม – ตอบภาษาอังกฤษ โดยเด็กๆนั่งเป็นวงกลม ครูเดินเข้าไปกลางวงและเริ่มหมุนขวด เมื่อปลายขวดชึ้ไปที่ใครให้เด็กคนนั้นตอบ ครูตั้งคำถาม เช่น “ What is your favorite food” แล้วเปลี่ยนคนที่ตอบแล้วมาถามคนถัดไปจนครบทุกคน หรือปรับได้ตามความเหมาะสมของเวลา
      - Listen and take เป็นเกมสนุกๆ เหมาะกับการฝึกทักษะการอ่านและฟัง โดยครูและเด็กๆช่วยกันวางคำศัพท์บนพื้น หรือติดคำศัพท์ไว้บนกระดาน แล้วแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่นเกม ครูอ่านคำศัพท์และให้ผู้เล่นหยิบคำศัพท์ให้ตรงกับที่ครูอ่าน ใครหยิบได้ก่อนเป็นผู้ได้คะแนนค่ะ เด็กๆสามารถเล่นได้จนครบทุกคนค่ะ
      - Listen and write เป็นเกมที่เหมาะกับการฝึกทักษะการฟังและการเขียน โดยครูอ่านคำศัพท์และให้ผู้เล่นเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับที่ครูอ่าน ซึ่งถ้าเป็นคำศัพท์ที่ยากเกินไป ครูอาจจะเขียนตัวอักษรบางตัวให้ เด็กๆจะได้รู้สึกอยากล่นมากขึ้น เกมนี้ถ้าจัดเป็นกลุ่มจะดีมาก
      - Listen and circle  เหมาะกับการฝึกทักษะการอ่านและฟังค่ะ โดยครูและเด็กๆ ช่วยกันเขียนคำศัพท์ไว้บนกระดาน แล้วแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่นเกม ครูอ่านคำศัพท์และให้ผู้เล่นวงกลมคำศัพท์ให้ตรงกับที่ครูอ่าน ใครวงกลมได้ก่อนเป็นผู้ได้คะแนนค่ะ 
      - Hang Man เกมต้นตำรับที่ท้าทาย ตื่นเต้น และฝึกทักษะการเขียนได้ดีมาก
      - Hot Ball เป็นเกมที่เด็กชื่นชอบ เพราะนอกจากจะได้เล่นลูกบอลสนุกๆแล้ว ยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ วิธีการเล่น คือ ผลัดกันโยนลูกบอลโดยสมมติให้เป็นลูกบอลที่ร้อนที่สุด ใครได้รับพยายามแต่งประโยคภาษาอังกฤษ หรือบอกคำศัพท์ตามโจทย์ที่ได้รับ ถ้านึกไม่ออกก็ส่งบอลให้เพื่อนก่อน แต่ห้ามส่งบอลโดยที่ไม่ตอบอะไรเลยเกิน 3 ครั้งค่ะ ไม่อย่างนั้นต้องเข้ามากลางวงร้อง และเต้นเพลงให้เพื่อนๆได้หัวเราะก่อนเรียน 
       - Music Ball  ครูจะเปิดเพลงให้เด็กๆ ผลัดกันส่งลูกบอลไปตามเพลงด้วยความสนุกสนาน ถ้าเพลงหยุดที่ใครให้แต่งประโยคภาษาอังกฤษ หรือบอกคำศัพท์ตามโจทย์ที่ได้รับ
       - Snap เป็นเกมที่ฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ เกมนี้เหมาะกับการเล่นในเวลาพัก เช่น หลังจากทำงานเสร็จ วิธีการเล่น คือ จับคู่ แล้วนำบัตรคำศัพท์มาวางตรงกลาง (คว่ำด้านคำศัพท์ลง) เมื่อพร้อมแล้วให้สัญญาณ ใครเอามือวางทับบัตรคำ (ตะครุบ)ได้ก่อนเป็นผู้ได้บัตรคำ และให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามสะกดคำศัพท์นั้น ถ้าสะกดถูกต้องจะได้บัตรคำศัพท์นั้นไป


3.  นักเรียนเล่นเกมภาษาอังกฤษตามคำชี้แจงและกติกาการเล่น
4.  นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากเกมภาษาอังกฤษที่เล่น
สถานที่จัดกิจกรรม :   434
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   1) สนใจในการทำกิจกรรม ฟัง พูด อ่าน เขียน  
2) ใจรักในการเรียนภาษา
3) มีความรับผิดชอบในตัวเอง
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28729 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชอบธรรม ม. 1/9 35 2017-05-22 00:10:04 ผ่าน
2. 27359 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภักดีงาม ม. 3/6 0 2017-05-22 06:07:02 ผ่าน
3. 27360 เด็กหญิงกรวรรณ เพียรชอบ ม. 3/6 0 2017-05-22 06:07:25 ผ่าน
4. 27388 เด็กหญิงอิศราภรณ์ ประชารุง ม. 3/6 0 2017-05-22 06:07:51 ผ่าน
5. 27365 เด็กหญิงฐิตาพร โคตระศรี ม. 3/6 0 2017-05-22 06:08:14 ไม่ผ่าน
6. 27366 เด็กหญิงณัฐธิดา รุจิวงศ์ ม. 3/6 0 2017-05-22 06:08:56 ผ่าน
7. 27368 เด็กหญิงธัญชนก เจริญวงศ์ ม. 3/6 0 2017-05-22 06:09:36 ผ่าน
8. 27345 เด็กชายธนะวัฒน์ จงสวัสดิ์ ม. 3/6 0 2017-05-22 06:10:49 ผ่าน
9. 27913 เด็กหญิงมุทิตา นุสาโล ม. 2/4 42 2017-05-22 12:24:30 ผ่าน
10. 27897 เด็กหญิงญาดา อรรถมงคลนาม ม. 2/4 27 2017-05-22 12:25:16 ผ่าน
11. 27910 เด็กหญิงแพรวา ลาภสาร ม. 2/4 39 2017-05-22 12:26:03 ผ่าน
12. 27942 เด็กชายสุรกริช หรรษภิญโญ ม. 2/5 23 2017-05-22 12:26:57 ผ่าน
13. 27920 เด็กชายกิตติคุณ หรุ่นเจริญ ม. 2/5 1 2017-05-22 12:27:52 ผ่าน
14. 28270 เด็กหญิงนฤพร พวงงาม ม. 2/4 48 2017-05-23 07:17:59 ผ่าน
15. 27318 เด็กชายสุรเชษฐ์ ยินดี ม. 3/5 29 2017-05-24 09:22:01 ผ่าน
16. 27346 เด็กชายธนาธิวัตถ์ สีระโส ม. 3/6 8 2017-05-25 12:40:00 ผ่าน
17. 27219 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญสุข ม. 3/3 31 2017-05-25 15:02:56 ไม่ผ่าน
18. 27227 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ วงศ์วิริยะ ม. 3/3 39 2017-05-25 15:04:30 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com