ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00029
ชื่อชุมนุม :   Graphic Design 1
วัตถุประสงค์ :    ๑. นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการออกแบบด้านคอมพิวเตอร์ได้
๒. นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานโดยคอมพิวเตอร์ได้
๓. นักเรียนมองเห็นแนวทางในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ๑. ให้นักเรียนศึกษาหลักการออกแบบในลักษณะต่าง ๆ
๒. ให้นักเรียนลองออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมโฟโต้ช้อป
๓. ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปกแฟ้ม ป้ายไวนิล วารสาร Poster ตัดต่อภาพ
๔. ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง321
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27846 เด็กหญิงณัฐกฤตา ควรหา ม. 2/3 0 2017-05-20 20:58:20 ผ่าน
2. 27848 เด็กหญิงธรรชนก งอยจันทร์ศรี ม. 2/3 0 2017-05-20 20:58:54 ผ่าน
3. 28730 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อังสุโชติเมธี ม. 1/9 36 2017-05-22 00:01:48 ผ่าน
4. 28806 เด็กชายกิตติพศ บรรจงอักษร ม. 1/12 3 2017-05-22 06:18:40 ผ่าน
5. 28818 เด็กชายภูบดี ประสพกิจพรชัย ม. 1/12 14 2017-05-22 06:20:42 ผ่าน
6. 27778 เด็กชายธนพจน์ นาคศิริ ม. 2/2 9 2017-05-22 06:40:53 ผ่าน
7. 28474 เด็กชายธนวัฒน์ สำเภาพันธ์ ม. 1/4 5 2017-05-22 06:51:07 ผ่าน
8. 28773 เด็กชายปุญญพัฒน์ จิรเบญจวนิช ม. 1/11 10 2017-05-22 06:53:07 ผ่าน
9. 28772 เด็กชายปาณัสม์ คนเล ม. 1/11 9 2017-05-22 06:53:37 ผ่าน
10. 27775 เด็กชายณัฐนันทน์ เพียรดี ม. 2/2 6 2017-05-22 06:57:41 ผ่าน
11. 27755 เด็กหญิงปราณิสา รักวิเศษ ม. 2/1 35 2017-05-22 12:15:59 ผ่าน
12. 27758 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สีทม ม. 2/1 38 2017-05-22 12:17:52 ผ่าน
13. 27765 เด็กหญิงสุวภัทร สุวรรณโชติ ม. 2/1 45 2017-05-22 12:22:35 ผ่าน
14. 28775 เด็กชายภูมิสิษฐ์ ธรรมนุวัฒน์ ม. 1/11 12 2017-05-22 12:23:27 ผ่าน
15. 27747 เด็กหญิงชัญญานุช นิตยสกุล ม. 2/1 28 2017-05-22 12:23:52 ผ่าน
16. 28338 เด็กชายจิรัชภูมิ เอื้อนอัฐิ ม. 1/1 4 2017-05-22 12:40:57 ผ่าน
17. 28814 เด็กชายพสิษฐ์ แผ่นเงิน ม. 1/12 10 2017-05-22 19:10:07 ผ่าน
18. 28501 เด็กหญิงปานฤทัย ศิริมูล ม. 1/4 33 2017-05-23 10:06:59 ไม่ผ่าน
19. 28668 เด็กชายภานุวัฒน์ เคลือมั่น ม. 1/8 18 2017-06-22 14:50:40 ไม่ผ่าน
20. 28655 เด็กชายจิรายุ เรืองฤทธิ์ ม. 1/8 0 2018-02-15 16:50:29 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com