ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00029
ชื่อชุมนุม :   เปตอง/ลอนโบวล์ส
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   สนามเปตอง
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27741 เด็กชายสุรเชษฐ์ รัตนพงศ์ ม. 3/1 0 2018-05-18 09:45:20 ผ่าน
2. 27751 เด็กหญิงทักษภร ดีหมั่น ม. 3/1 0 2018-05-18 09:45:30 ผ่าน
3. 27752 เด็กหญิงธนพร มั่งคั่ง ม. 3/1 0 2018-05-18 12:02:27 ผ่าน
4. 27760 เด็กหญิงภัทราวดี สุนทรสวัสดิ์ ม. 3/1 0 2018-05-18 12:02:37 ผ่าน
5. 27781 เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองอุ่น ม. 3/2 0 2018-05-18 12:02:46 ผ่าน
6. 27849 เด็กหญิงนฤมล นารถมณี ม. 3/3 0 2018-05-18 12:02:57 ผ่าน
7. 27979 เด็กชายณัฐพงษ์ ตัมพานุวัตร ม. 3/6 0 2018-05-18 12:03:07 ผ่าน
8. 27989 เด็กชายพัฒนชัย ยั่งยืน ม. 3/6 0 2018-05-18 12:03:17 ผ่าน
9. 26610 นางสาวธันยพร สรรเสริญ ม. 5/10 0 2018-05-18 12:03:35 ผ่าน
10. 26571 นางสาวสุกัญญา พ่วงอยู่ ม. 5/10 0 2018-05-18 12:03:45 ผ่าน
11. 27572 นางสาวชิษณุชา จุลเจือ ม. 4/1 0 2018-05-18 12:03:54 ผ่าน
12. 28000 เด็กชายสันติภาพ อ่อนอุดม ม. 3/6 0 2018-05-18 12:04:03 ผ่าน
13. 27971 เด็กชายจักรกฤษณ์ รวมหมู่ ม. 3/6 0 2018-05-18 12:04:20 ผ่าน
14. 27992 เด็กชายรติกรณ์ หิริโอตป์ ม. 3/6 23 2018-05-23 19:52:24 ผ่าน
15. 28520 เด็กชายคฑาวุธ เย็นสนาน ม. 2/5 6 2018-05-24 12:03:41 ผ่าน
16. 28338 เด็กชายจิรัชภูมิ เอื้อนอัฐิ ม. 2/1 0 2019-02-21 17:07:20 ผ่าน
17. 29213 เด็กหญิงมานิสา กล้าหาญ ม. 1/8 0 2019-02-21 17:07:33 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com