ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00028
ชื่อชุมนุม :   ยุวเกษตร
วัตถุประสงค์ :    1 เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​
​2 เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
​3 พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสู่การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ​1 ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องอุตสาหกรรม 4
จำนวนสมาชิกที่รับ :   19 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายอิศรา อิศรานุวัตร
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27113 เด็กหญิงณัฐณิชา ผกาแก้ว ม. 3/1 0 2017-05-19 20:11:37 ไม่ผ่าน
2. 27133 เด็กหญิงสุพิชชา ร่มเย็น ม. 3/1 0 2017-05-19 20:12:01 ไม่ผ่าน
3. 27130 เด็กหญิงศรัญญา สุวรรณโชติ ม. 3/1 0 2017-05-19 20:12:32 ไม่ผ่าน
4. 27095 นายวุฒธินันท์ อรัญวงศ์ ม. 3/1 0 2017-05-19 20:13:04 ไม่ผ่าน
5. 27090 เด็กชายณัฐพร ชล ม. 3/1 0 2017-05-19 20:13:43 ไม่ผ่าน
6. 27097 เด็กชายอดิศักดิ์ เจษสฤษฎ์ชา ม. 3/1 0 2017-05-19 20:14:41 ไม่ผ่าน
7. 27094 เด็กชายฤกษ์ชัย เพ็ชรรัตน์ ม. 3/1 0 2017-05-19 20:15:06 ไม่ผ่าน
8. 28385 เด็กชายธนพจน์ ดีพื้น ม. 1/2 0 2017-05-19 20:15:42 ไม่ผ่าน
9. 28659 เด็กชายธนพัชร สุวรรณวิเวก ม. 1/8 0 2017-05-19 20:16:18 ไม่ผ่าน
10. 28452 เด็กหญิงพรนัชชา เสาวคนธ์ ม. 1/3 0 2017-05-19 20:19:48 ไม่ผ่าน
11. 27093 เด็กชายพันธกานต์ เรือนเงิน ม. 3/1 0 2017-05-19 20:21:43 ไม่ผ่าน
12. 27098 เด็กชายอธิชา ธาราศักดิ์ ม. 3/1 0 2017-05-19 20:22:24 ไม่ผ่าน
13. 27096 เด็กชายเวธน์วศิน สระนัทธี ม. 3/1 0 2017-05-19 20:22:53 ไม่ผ่าน
14. 27099 นายอัศวนนท์ ตรงชื่น ม. 3/1 0 2017-05-19 20:23:20 ไม่ผ่าน
15. 27522 เด็กชายปวเรศ โอทาน ม. 3/10 0 2017-05-19 20:23:54 ไม่ผ่าน
16. 27520 เด็กชายธีทัต สราญลักษณ์ ม. 3/10 0 2017-05-19 20:24:46 ไม่ผ่าน
17. 27521 เด็กชายนนทกร สิงหวัฒนศิริ ม. 3/10 0 2017-05-21 20:25:00 ไม่ผ่าน
18. 27525 เด็กชายภากร เที่ยงตรงจิตร ม. 3/10 0 2017-05-21 20:25:30 ไม่ผ่าน
19. 27524 เด็กชายพันธ์วริศ พรพิมาน ม. 3/10 0 2017-06-07 18:26:45 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com