ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00027
ชื่อชุมนุม :   เจ้าบทเจ้ากลอน
วัตถุประสงค์ :    นักเรียนสามารถแต่งคำประพันธ์ที่ครูกำหนดได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ครูให้ความรู้เกี่ยวกับคพประะันธ์แต่ละประเภท จากนั้นใก้นักเรียนแต่งคำประพันธ์ชนิดที่ครูกำหนดให้ โดยใช้ธรรมชาติในโรงเรียนเป็นความหมายหลัก
สถานที่จัดกิจกรรม :   326
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28371 เด็กหญิงรัญชนา สอนพิมพ์ ม. 1/1 36 2017-05-22 04:03:23 ไม่ผ่าน
2. 26620 นางสาววิภานันท์ คชรัตน์ ม. 4/5 22 2017-05-22 17:21:43 ไม่ผ่าน
3. 26608 นางสาวธนิดา ลือดัง ม. 4/5 20 2017-05-22 17:23:44 ไม่ผ่าน
4. 26612 นางสาวนริศรา ใจงาม ม. 4/5 21 2017-05-22 17:24:38 ไม่ผ่าน
5. 28863 นางสาวภาวิณี ใจเย็น ม. 4/5 31 2017-05-22 17:25:33 ไม่ผ่าน
6. 26981 นางสาวสุชานาฏ ไกรวงศ์ ม. 4/5 25 2017-05-22 17:30:19 ไม่ผ่าน
7. 28861 นางสาวธิดารัตน์ จิตเย็น ม. 4/5 29 2017-05-22 17:39:36 ไม่ผ่าน
8. 28887 นายชลสิทธิ์ เครือวัลย์ ม. 4/9 29 2017-05-22 19:19:16 ไม่ผ่าน
9. 27348 เด็กชายธวัชชัย บำรุง ม. 3/6 10 2017-05-22 20:22:55 ไม่ผ่าน
10. 26616 นางสาวปริยฉัตร เจริญมาก ม. 4/3 22 2017-05-22 20:22:59 ไม่ผ่าน
11. 27357 เด็กชายศิวฤทธิ์ คชอาภรณ์ ม. 3/6 19 2017-05-22 20:24:26 ไม่ผ่าน
12. 26637 นายเบ็ญจพล บุญแต่ง ม. 4/3 6 2017-05-22 20:24:52 ไม่ผ่าน
13. 27341 เด็กชายฐิติพงศ์ มังกรวงค์ ม. 3/6 3 2017-05-22 20:25:10 ไม่ผ่าน
14. 27343 เด็กชายณัฐชนน นิสัยมั่น ม. 3/6 5 2017-05-22 20:26:16 ไม่ผ่าน
15. 27356 เด็กชายวีรศรุต ตาเสนา ม. 3/6 17 2017-05-22 20:27:46 ไม่ผ่าน
16. 27342 เด็กชายณภัทร สุริโยภาส ม. 3/6 4 2017-05-22 20:28:19 ไม่ผ่าน
17. 27347 เด็กชายธรรมจักร พันธุ์นาค ม. 3/6 0 2017-11-28 14:11:39 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com