ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00026
ชื่อชุมนุม :   ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
วัตถุประสงค์ :    ๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ
๒. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร้องเพลงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ
๓. นักเรียนได้เป็นผู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ๑. ฝึกร้องเพลงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ
๒. นำเสนอเพลงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง ๓๒๘
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28017 เด็กหญิงสุวพิชญ์ แป้นรินทร์ ม. 2/6 48 2017-05-22 14:55:30 ไม่ผ่าน
2. 28010 เด็กหญิงปียะวรรณ ปราณนัทธี ม. 2/6 41 2017-05-22 14:56:37 ไม่ผ่าน
3. 28008 เด็กหญิงธีนิดา แก้ววัน ม. 2/6 39 2017-05-22 14:57:35 ไม่ผ่าน
4. 28007 เด็กหญิงดวงอร จูมทอง ม. 2/6 38 2017-05-22 14:59:05 ไม่ผ่าน
5. 28003 เด็กหญิงกฤษชนก สุวรรณโชติ ม. 2/6 34 2017-05-22 15:00:38 ไม่ผ่าน
6. 28015 เด็กหญิงสุทินา หาญหล้า ม. 2/6 46 2017-05-22 15:00:48 ไม่ผ่าน
7. 28009 เด็กหญิงบัณฑิตา แสนคำ ม. 2/6 40 2017-05-22 15:01:28 ไม่ผ่าน
8. 28012 เด็กหญิง วรัญญา ช่างเหล็ก ม. 2/6 43 2017-05-22 15:02:54 ไม่ผ่าน
9. นางสาว 42 2017-05-22 15:06:06 ไม่ผ่าน
10. 27991 เด็กชายมนพัตน์ เจริญรื่น ม. 2/6 22 2017-05-22 15:07:24 ไม่ผ่าน
11. 26298 นางสาวศิริลักษณ์ พวงพี ม. 5/8 34 2017-05-22 16:42:42 ไม่ผ่าน
12. 26333 นางสาวณัฎฐธิดา ทองก้อน ม. 5/8 35 2017-05-22 16:46:19 ไม่ผ่าน
13. 26236 นางสาวภัทธวรรณ ทองดี ม. 5/8 31 2017-05-22 16:47:16 ไม่ผ่าน
14. 26239 นางสาวมลสุดา พานทอง ม. 5/8 32 2017-05-22 16:50:23 ไม่ผ่าน
15. 26126 นางสาวณัฐกุล มณีฉาย ม. 5/8 24 2017-05-22 16:54:05 ไม่ผ่าน
16. 26345 นายศุภวิชญ์ โอทาน ม. 5/8 20 2017-05-22 20:59:56 ไม่ผ่าน
17. 26205 นายเกษมสันต์ ดีคง ม. 5/9 9 2017-05-23 12:57:37 ไม่ผ่าน
18. 28019 เด็กหญิงอติกานต์ นกน้อย ม. 2/6 50 2017-09-23 13:58:43 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com