ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00025
ชื่อชุมนุม :   วาดรูปเหมือน
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดและมุ่งเน้นเป็นอาชีพเสริมได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.นักเรียน เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์การวาดภาพเหมือน 2.นักเรียน เรียนพื้นฐานและเทคนิคการวาดภาพเหมือน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ศิลปะ2
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายประกิต กัลปากรณ์ชัย
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26920 นายวีรภัทร บํารุง ม. 5/1 0 2018-05-20 14:17:04 ผ่าน
2. 26892 นางสาวพนิดา สุขสวัสดิ์ ม. 5/1 0 2018-05-20 14:17:31 ผ่าน
3. 26642 นายรุ่งโรจน์ หิริโอตป์ ม. 5/10 0 2018-05-20 14:17:54 ผ่าน
4. 26734 นายเฉลิมพงษ์ มณีฉาย ม. 5/10 0 2018-05-20 14:18:18 ผ่าน
5. 26976 นางสาวแพรพรรณ โกมลพิพัฒน์ ม. 5/10 0 2018-05-20 14:18:38 ผ่าน
6. 27325 นางสาวธนกร คําแหง ม. 4/7 18 2018-05-22 18:31:16 ผ่าน
7. 27338 นางสาวสุธิดา สายบัว ม. 4/10 29 2018-05-22 18:41:23 ผ่าน
8. 27298 นายธนายุต สืบสาววงศ์ ม. 4/7 4 2018-05-22 19:47:25 ผ่าน
9. 27165 นางสาวชนิดาภา มั่นคง ม. 4/10 23 2018-05-22 20:22:08 ผ่าน
10. 29406 นางสาวพรรณกาญจน์ สายตา ม. 4/8 38 2018-05-22 20:23:52 ผ่าน
11. 29396 นางสาวปริณดา ใจดี ม. 4/8 37 2018-05-22 20:26:50 ผ่าน
12. 29395 นางสาวนันทิชา ก่อแก้ว ม. 4/8 36 2018-05-23 08:34:33 ผ่าน
13. 27388 นางสาวอิศราภรณ์ ประชารุง ม. 4/7 28 2018-05-23 12:23:19 ผ่าน
14. 29404 นางสาวนฤมล จุ้ยกลิ่น ม. 4/10 38 2018-05-24 00:46:16 ผ่าน
15. 29413 นางสาวชนากานต์ ชอบชื่น ม. 4/10 40 2018-05-24 06:18:34 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com