ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00025
ชื่อชุมนุม :   I Got English. เรียนยังไงให้ได้อังกฤษ
วัตถุประสงค์ :    เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการเรียนรู้ :    เตรียมพร้อมรับมือกับข้อสอบภาษาอังกฤษ o-net,gat
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 445
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน
 
ระดับชั้น :   ม.6
หมายเหตุ :   รับเฉพาะม.6 เท่านั้น
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25583 นายอรุณรัตน์ แสงพลอย ม. 6/10 7 2017-05-25 14:35:45 ผ่าน
2. 25485 นางสาวนงนภัส สร้อยสน ม. 6/8 13 2017-05-25 15:12:38 ผ่าน
3. 25497 นางสาวแสงนภา สิงหฉาดฉาน ม. 6/8 15 2017-05-25 15:14:34 ผ่าน
4. 25303 นางสาวอารียา กนกทิพยพรชัย ม. 6/8 9 2017-05-25 15:15:24 ผ่าน
5. 25481 นางสาวชนิดา ครบกลาง ม. 6/8 12 2017-05-25 15:15:39 ผ่าน
6. 25489 นางสาวรวิพร เพชรา ม. 6/8 14 2017-05-25 15:17:16 ผ่าน
7. 25412 นายธวัชชัย ตรึกตรอง ม. 6/10 2 2017-05-25 15:24:51 ผ่าน
8. 25615 นายทรงภพ ตั้งความเพียร ม. 6/10 9 2017-05-25 15:26:15 ผ่าน
9. 25666 นายนันทพงศ์ อยู่กิม ม. 6/10 11 2017-05-25 15:26:37 ผ่าน
10. 25697 นายดนุพล วรรณทิม ม. 6/10 14 2017-05-25 15:27:01 ผ่าน
11. 27679 นายวันเฉลิม สมอโพรง ม. 6/10 19 2017-05-25 15:27:19 ผ่าน
12. 25709 นายศุภกฤต ทรัพยสะสม ม. 6/10 15 2017-05-25 15:27:57 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com