ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00024
ชื่อชุมนุม :   ทักษะงานช่าง
วัตถุประสงค์ :    ฝึกประสบการณ์งานช่างและปฏิบัติงานช่างอย่างปลอดภัย
กิจกรรมการเรียนรู้ :    เรียนร้การใช้เครื่องมืองานช่าง และฝึกปฏิบัติงาน ผลิตชิ้นงาน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องอุตสาหกรรม1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายพีระ วงศ์คงดี
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28070 เด็กชายกมลภพ ตุ่มผะกา ม. 2/8 0 2017-05-16 13:19:37 ไม่ผ่าน
2. 28086 เด็กชายภิญโญ ภักดีงาม ม. 2/8 0 2017-05-16 13:20:34 ไม่ผ่าน
3. 28089 เด็กชายรชตะ วงศ์ศร ม. 2/8 0 2017-05-16 13:21:19 ไม่ผ่าน
4. 28096 เด็กชายสุรเสกข์ จำเนียร ม. 2/8 0 2017-05-16 13:21:59 ไม่ผ่าน
5. 28090 เด็กชายวัชรพล พูนสนอง ม. 2/8 0 2017-05-16 13:22:47 ไม่ผ่าน
6. 28087 เด็กชายภูวดล รัตนภรณ์ ม. 2/8 0 2017-05-16 13:23:26 ไม่ผ่าน
7. 28085 เด็กชายพิชญะ ศรีทองคำ ม. 2/8 0 2017-05-16 13:24:06 ไม่ผ่าน
8. 27453 เด็กชายปรเมษฐ์ มุกดาสนิท ม. 3/8 0 2017-05-16 13:25:11 ไม่ผ่าน
9. 27462 เด็กชายอภิสิทธิ์ สุขยืน ม. 3/8 0 2017-05-16 13:25:52 ไม่ผ่าน
10. 28079 เด็กชายธีรภัทร ซื่อตรง ม. 2/8 0 2017-05-16 13:28:28 ไม่ผ่าน
11. 27884 เด็กชายพุทธิเชษฐ เจนจัดการ ม. 2/4 0 2017-05-16 13:31:27 ไม่ผ่าน
12. 28038 เด็กชายพีรณัฐ เร่งร้อน ม. 2/7 0 2017-05-16 15:42:42 ไม่ผ่าน
13. 27883 เด็กชายพุฒินันท์ ยังธิโต ม. 2/4 0 2017-05-17 10:18:18 ไม่ผ่าน
14. 28044 เด็กชายศุภณัฐ นันทวราพนิชกุล ม. 2/7 0 2017-05-17 16:00:20 ไม่ผ่าน
15. 27931 เด็กชายนวพรรษ บิดานิล ม. 2/5 0 2017-05-17 20:41:23 ไม่ผ่าน
16. 28473 เด็กชายธนพงศ์ จินทศร ม. 1/4 0 2017-05-18 14:33:33 ไม่ผ่าน
17. 28427 เด็กชายจักรภัทร์ ใจบุญ ม. 1/3 0 2017-05-18 14:34:15 ไม่ผ่าน
18. 28713 เด็กชายพัชรพล ศิริเจริญ ม. 1/9 0 2017-05-18 15:14:00 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com