ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00023
ชื่อชุมนุม :   ห้องเรียนสีเขียว
วัตถุประสงค์ :    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การปนะหยัดไฟฟ้า
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ฐานการเรียนรู้การผลิตไฟฟ้า การปนะหยัดไฟฟ้า 2.รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องเรียนสีเขียว 231
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28437 เด็กชายวโรดม มุ่งต่อกิจ ม. 1/3 13 2017-05-22 00:08:33 ไม่ผ่าน
2. 28222 เด็กหญิงศิรดา บุญจันทร์ ม. 2/11 29 2017-05-22 05:59:53 ไม่ผ่าน
3. 28224 เด็กหญิงศุภิสรา ไทยสวัสดิ์ ม. 2/11 31 2017-05-22 06:00:43 ไม่ผ่าน
4. 28225 เด็กหญิงสิราวรรณ บุญส่งเสริม ม. 2/11 32 2017-05-22 06:01:22 ไม่ผ่าน
5. 28226 เด็กหญิงสุภัฏชกาญจน์ ศรีเบญจรัตน์ ม. 2/11 33 2017-05-22 06:04:32 ไม่ผ่าน
6. 28204 เด็กหญิงกันต์ฤทัย พาหะ ม. 2/11 15 2017-05-22 06:05:11 ไม่ผ่าน
7. 28223 เด็กหญิงศิริวรรณ แตงอ่อน ม. 2/11 30 2017-05-22 06:59:00 ไม่ผ่าน
8. 28216 เด็กหญิงภัทราพร ประมวล ม. 2/11 25 2017-05-22 07:00:01 ไม่ผ่าน
9. 28671 เด็กชายรชตะ ภิญโญ ม. 1/8 20 2017-05-22 16:13:17 ไม่ผ่าน
10. 27554 เด็กชายจิรพัฒน์ คล่องใจ ม. 3/11 2 2017-05-22 22:08:11 ไม่ผ่าน
11. 27559 เด็กชายยุทธภูมิ มงคลสุข ม. 3/11 7 2017-05-22 22:11:04 ไม่ผ่าน
12. 27526 เด็กชายยุทธภพ มงคลสุข ม. 3/10 14 2017-05-22 22:14:42 ไม่ผ่าน
13. 27563 เด็กชายวุฒิภัทร สุวรรณโชติ ม. 3/11 11 2017-05-23 06:16:09 ไม่ผ่าน
14. 27564 เด็กชายศุภกานต์ นินปาละ นินปาละ ม. 3/11 12 2017-05-23 07:12:14 ไม่ผ่าน
15. 27558 เด็กชายภัทรพล ลิ้มสมบูรณ์ ม. 3/11 6 2017-05-23 08:37:49 ไม่ผ่าน
16. 27565 เด็กชายสากล แซ่อุ่ย ม. 3/11 13 2017-05-23 08:41:27 ไม่ผ่าน
17. 27553 เด็กชายจิรพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ม. 3/11 1 2017-05-23 16:47:46 ไม่ผ่าน
18. 26537 นายภาณุพงศ์ รัตนวิจิตร ม. 4/4 3 2017-05-24 12:55:03 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com