ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00022
ชื่อชุมนุม :   คณิตศาสตร์ประยุกต์
วัตถุประสงค์ :    เพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
สถานที่จัดกิจกรรม :   348
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27550 เด็กหญิงภัทรวดี จันทรา ม. 3/10 38 2017-05-22 06:28:45 ไม่ผ่าน
2. 27548 เด็กหญิงแพรวา รุจิรังสิมันตุ์กุล ม. 3/10 36 2017-05-22 06:31:55 ไม่ผ่าน
3. 27816 เด็กหญิงสรินญา งามฉวี ม. 2/2 46 2017-05-22 06:57:51 ไม่ผ่าน
4. 28457 เด็กหญิงภูสุดา รำพึงวงษ์ ม. 1/3 33 2017-05-22 07:08:00 ไม่ผ่าน
5. 27788 เด็กหญิงกรรณิการ์ พูลเปี่ยม ม. 2/2 18 2017-05-22 11:01:22 ไม่ผ่าน
6. 27801 เด็กหญิงธารีรัตน์ นิสัยมั่น ม. 2/2 31 2017-05-22 11:02:53 ไม่ผ่าน
7. 27811 เด็กหญิงมัณฑนา พลนงค์ ม. 2/2 41 2017-05-22 11:04:08 ไม่ผ่าน
8. 27807 เด็กหญิงพัณณิตา โกมลพิพัฒน์ ม. 2/2 37 2017-05-22 11:04:53 ไม่ผ่าน
9. 28267 นางสาวธารารัตน์ นิสัยมั่น ม. 5/5 42 2017-05-22 12:10:56 ไม่ผ่าน
10. 26461 นางสาวกรรณิการ์ เกณฑ์พล ม. 5/5 34 2017-05-22 12:14:08 ไม่ผ่าน
11. 28264 นางสาวจิตรา บุญชู ม. 5/5 38 2017-05-22 12:15:16 ไม่ผ่าน
12. 26195 นางสาวศิริรัตน์ พลเวียง ม. 5/5 31 2017-05-22 12:22:25 ไม่ผ่าน
13. 26337 นางสาวพรลภัส ทองเปรม ม. 5/5 32 2017-05-22 12:24:09 ไม่ผ่าน
14. 25319 นายสุวิชา อามาตย์เสนา ม. 6/3 3 2017-05-23 15:21:02 ไม่ผ่าน
15. 26674 นางสาวสุพิชฌาย์ บุญเนียม ม. 4/8 23 2017-05-24 12:31:31 ไม่ผ่าน
16. 28020 เด็กชายกฤษณะ บำรุง ม. 2/7 1 2017-05-24 12:36:31 ไม่ผ่าน
17. 28043 เด็กชายวีรวุฒิ ว่องไว ม. 2/7 23 2017-05-24 12:37:56 ไม่ผ่าน
18. 28042 เด็กชายวิษณุ ศรีภพ ม. 2/7 22 2017-05-24 12:40:00 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com