ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00021
ชื่อชุมนุม :   STEM EDUCATION 4
วัตถุประสงค์ :    เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีองค์ความรู้และเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ
สถานที่จัดกิจกรรม :   345
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวชุติมา พร้อมเพรียง
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27587 เด็กหญิงศศิประภา ใจช่วย ม. 3/11 35 2017-05-22 08:26:12 ไม่ผ่าน
2. 27568 เด็กหญิงกชกร น้อยคงคา ม. 3/11 16 2017-05-22 08:27:09 ไม่ผ่าน
3. 27591 เด็กหญิงอารียา ธรรมสนิท ม. 3/11 39 2017-05-22 08:28:14 ไม่ผ่าน
4. 27576 เด็กหญิงธนัชพร พุ่มพวง ม. 3/11 24 2017-05-22 08:29:09 ไม่ผ่าน
5. 27586 เด็กหญิงศรัญญา กาญจนโกศล ม. 3/11 34 2017-05-22 08:30:10 ไม่ผ่าน
6. 27580 เด็กหญิงประสิตา ประทุมวี ม. 3/11 28 2017-05-22 08:31:47 ไม่ผ่าน
7. 27590 เด็กหญิงอรัชพร ชาญเชี่ยว ม. 3/11 39 2017-05-22 08:33:48 ไม่ผ่าน
8. 27577 เด็กหญิงธัญชนก คำดี ม. 3/11 25 2017-05-22 08:34:52 ไม่ผ่าน
9. 27112 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กล้าหาญ ม. 3/1 24 2017-05-22 14:51:27 ไม่ผ่าน
10. 27115 เด็กหญิงนภัสสร เนตรน้อย ม. 3/1 27 2017-05-22 14:52:04 ไม่ผ่าน
11. 27117 เด็กหญิงนวินดา ประกอบเกื้อ ม. 3/1 29 2017-05-22 14:52:41 ไม่ผ่าน
12. 27374 เด็กหญิงปาริชาติ ชำนาญจิตต์ ม. 3/6 36 2017-05-22 14:54:33 ไม่ผ่าน
13. 27172 เด็กหญิงนรีกานต์ พึ่งฉ่ำ ม. 3/2 32 2017-05-22 14:55:29 ไม่ผ่าน
14. 27378 เด็กหญิงพรธีรา กาญจนโกศล ม. 3/6 40 2017-05-22 14:56:19 ไม่ผ่าน
15. 27370 เด็กหญิงนัชชา นพรัตน์ ม. 3/6 32 2017-05-22 14:56:58 ไม่ผ่าน
16. 27197 เด็กชายธรรณพัฒน์ โคมคำ ม. 3/3 9 2017-05-23 15:56:29 ไม่ผ่าน
17. 27120 เด็กหญิงบุญสิตา กรรณิการ์ ม. 3/1 32 2017-09-17 21:00:53 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com