ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00020
ชื่อชุมนุม :   ช่างเชื่อมโลหะ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องอุตสาหกรรม
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27770 เด็กชายกฤษฎา อารี ม. 2/2 1 2017-05-22 07:10:20 ไม่ผ่าน
2. 27783 เด็กชายรัชชานนท์ สิ้นเคราะห์ ม. 2/2 14 2017-05-22 07:11:22 ไม่ผ่าน
3. 27993 เด็กชายรังสิมันต์ หมูน้อย ม. 2/6 24 2017-05-22 07:14:38 ไม่ผ่าน
4. 27784 เด็กชายวัชรินทร์ มะโหลี ม. 2/2 15 2017-05-22 07:15:55 ไม่ผ่าน
5. 28771 เด็กชายธีรวัฒน์ แนมนิล ม. 1/11 8 2017-05-22 07:28:57 ไม่ผ่าน
6. 28768 เด็กชายธนกฤต เบญจาทิกุล ม. 1/11 5 2017-05-22 07:29:14 ไม่ผ่าน
7. 28769 เด็กชายธนวิชญ์ ปั่นทรัพย์ ม. 1/11 6 2017-05-22 07:31:14 ไม่ผ่าน
8. 28572 เด็กชายพลกฤต กล้าหาญ ม. 1/6 12 2017-05-22 07:31:18 ไม่ผ่าน
9. 28778 เด็กชายวีรภัทร กรรณิการ์ ม. 1/11 15 2017-05-22 07:32:21 ไม่ผ่าน
10. 28774 เด็กชายภานุมาส แนมนิล ม. 1/11 11 2017-05-22 12:26:48 ไม่ผ่าน
11. 28650 เด็กชายกนกพล หาทรัพย์ ม. 1/8 1 2017-05-22 12:35:22 ไม่ผ่าน
12. 28652 เด็กชายเกียรติศักดิ์ โชติรัตน์ ม. 1/8 3 2017-05-22 12:36:23 ไม่ผ่าน
13. 28480 เด็กชายภูมิรพี แสงวุธ ม. 1/4 11 2017-05-22 12:39:22 ไม่ผ่าน
14. 27937 เด็กชายราชนาวี พลเสน ม. 2/5 18 2017-05-22 15:20:02 ไม่ผ่าน
15. 27943 เด็กชายสุรเชษฐ์ ประเสริฐสายสิทธิ์ ม. 2/5 24 2017-05-22 15:23:03 ไม่ผ่าน
16. 27923 เด็กชายคริษฐ์ ไกรวาส ม. 2/5 4 2017-05-22 15:25:38 ไม่ผ่าน
17. 27939 เด็กชายวาทิต บุญส่งเสริม ม. 2/5 20 2017-05-22 15:27:18 ไม่ผ่าน
18. 28765 เด็กชายณัฐภัทร เมตตากิจไพศาล ม. 1/11 2 2017-09-14 15:15:52 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com