ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00002
ชื่อชุมนุม :   ต้นไม้เพื่อชีวิต
วัตถุประสงค์ :   
  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ได้ศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3. เพื่อให้นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการเรียนรู้ :    นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาประโยชน์ของพันธุ์ไม้ ที่ครูและนักเรียนนำมาเพื่อศึกษาประโยชน์ และสรรพคุณถ้าเป็นพืชสมุนไพร
สถานที่จัดกิจกรรม :   236 อาคารวิทยาศาสตร์
จำนวนสมาชิกที่รับ :   19 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์
 
ระดับชั้น :   ม.1
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28440 เด็กชายศุธิพล ราญรอน ม. 1/3 16 2017-05-22 00:02:05 ไม่ผ่าน
2. 28446 เด็กหญิงนิศามณี งามสม ม. 1/3 22 2017-05-22 00:04:31 ไม่ผ่าน
3. 28531 เด็กชายเสรี คงสวาสดิ์ ม. 1/5 16 2017-05-22 06:35:05 ไม่ผ่าน
4. 28574 เด็กชายรัชชานนท์ ศิริสวัสดิ์ ม. 1/6 14 2017-05-22 06:50:35 ไม่ผ่าน
5. 28409 เด็กหญิงนิรมล จุลเจือ ม. 1/2 30 2017-05-22 06:51:49 ไม่ผ่าน
6. 28417 เด็กหญิงมนัญชยา พิมราช ม. 1/2 38 2017-05-22 06:54:01 ไม่ผ่าน
7. 28463 เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์อยู่ ม. 1/3 39 2017-05-22 07:17:56 ไม่ผ่าน
8. 28552 เด็กหญิงเยาวรัตน์ ทุ่งศรีแก้ว ม. 1/5 37 2017-05-22 07:18:46 ไม่ผ่าน
9. 28405 เด็กหญิงณญาตา ชังอินทร์ ม. 1/2 26 2017-05-22 12:30:06 ไม่ผ่าน
10. 28701 เด็กชายเติมพันธุ์ บุตรเงิน ม. 1/9 7 2017-05-22 13:35:45 ไม่ผ่าน
11. 28464 เด็กหญิงอคิราภ์ เจริญผล ม. 1/3 40 2017-05-22 14:46:03 ไม่ผ่าน
12. 28515 เด็กชายกฤติน พุทธชาติ ม. 1/5 1 2017-05-22 21:45:11 ไม่ผ่าน
13. 28798 เด็กหญิงศิรภัสสร นาคตระกูล ม. 1/11 33 2017-05-23 17:29:48 ไม่ผ่าน
14. 28534 เด็กชายอภิรักษ์ งามเสงี่ยม ม. 1/5 19 2017-05-23 18:05:49 ไม่ผ่าน
15. 28524 เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมทิม ม. 1/5 10 2017-05-23 18:16:09 ไม่ผ่าน
16. 28441 เด็กชายสิทธิชัย คำอ้าย ม. 1/3 17 2017-05-23 21:11:37 ไม่ผ่าน
17. 28794 เด็กหญิงภาวินี วงศ์คงดี ม. 1/11 29 2017-05-23 21:32:46 ไม่ผ่าน
18. 28519 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สรรค์วงศ์ ม. 1/5 5 2017-05-24 09:39:16 ไม่ผ่าน
19. 28535 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจริญมาก ม. 1/5 20 2017-05-25 15:11:55 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com