ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00019
ชื่อชุมนุม :   วิถีพุทธพันธ์แท้
วัตถุประสงค์ :    1.ให้ผู้เรียนศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2.ให้ผู้เรียนเรียนศาสนพิธีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 3.ให้ผู้เรียนมีจิตอาสาทางสังคมในด้านช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนาและศาสนพิธี
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา 2.ศึกษาศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา 3.บำเพ็ญจิตอาสาในชุมชนและในศาสนสถาน
สถานที่จัดกิจกรรม :   131
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายยิ่งยศ เริ่มศรี
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25218 นางสาวสมิตา ธรรมเจริญ ม. 6/6 16 2017-05-22 12:18:26 ผ่าน
2. 25271 นายพบชัย ชายหาด ม. 6/3 1 2017-05-22 12:19:07 ผ่าน
3. 25330 นางสาวชนิตา เดชสุบรรณ ม. 6/3 22 2017-05-22 12:19:44 ผ่าน
4. 25219 นางสาวสายสวรรค์ ชลกิจ ม. 6/3 18 2017-05-22 12:20:51 ผ่าน
5. 25257 นางสาวรพีพร สุขาจิตร ม. 6/3 20 2017-05-22 12:21:28 ผ่าน
6. 25438 นางสาวปัญชิกา นักบุญ ม. 6/3 26 2017-05-22 12:22:42 ผ่าน
7. 25352 นางสาวสุจิตา ชุนเฮง ม. 6/3 23 2017-05-22 12:22:57 ผ่าน
8. 27596 นายนนทัช เปรมวิชัย ม. 6/3 13 2017-05-22 12:23:55 ผ่าน
9. 27595 นายธาราพงษ์ กุลสลานุภาพ ม. 6/3 12 2017-05-22 12:24:28 ผ่าน
10. 27600 นายสหรัฐ ถวิล ม. 6/3 17 2017-05-22 12:25:19 ผ่าน
11. 27594 นายธวัชชัย มาลัยลอย ม. 6/3 11 2017-05-22 12:27:41 ผ่าน
12. 27608 นางสาวพิมพ์กัญญา ธนะนาม ม. 6/3 36 2017-05-22 12:28:49 ผ่าน
13. 27603 นางสาวทิพอาภา เกษอุดม ม. 6/3 32 2017-05-22 12:29:06 ผ่าน
14. 27613 นางสาวสุพิชฌาย์ พันธ์โหมด ม. 6/3 40 2017-05-22 12:29:50 ผ่าน
15. 25445 นางสาวยุวดี มั่งสวัสดิ์ ม. 6/3 27 2017-05-22 12:30:27 ผ่าน
16. 27611 นางสาวศุภาพิชญ์ เกิดผล ม. 6/3 39 2017-05-22 12:30:51 ผ่าน
17. 27599 นายศิวกร บุญรอด ม. 6/3 16 2017-05-22 12:34:58 ผ่าน
18. 27597 นายนัธทวัฒน์ เครือวัลย์ ม. 6/3 14 2017-05-23 15:21:34 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com