ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00019
ชื่อชุมนุม :   เครื่องประดับไทย 2
วัตถุประสงค์ :    การทำเครื่องประดับไทย
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ฝึกฝนทำเครื่องประดับไทย
สถานที่จัดกิจกรรม :   328
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอารี บัวคุ้มภัย
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26213 นายปองภพ วงศ์คงดี ม. 6/8 0 2018-05-18 16:20:08 รอประเมิน
2. 26314 นายปุณพจน์ วงศ์คงดี ม. 6/8 0 2018-05-18 16:20:32 รอประเมิน
3. 26634 นายธรรมรัตน์ ตรงกลาง ม. 5/7 0 2018-05-18 16:20:52 รอประเมิน
4. 26292 นางสาวกนกพรรณ ศรีรักษา ม. 6/6 0 2018-05-18 16:21:09 รอประเมิน
5. 26660 นางสาวปรียากร ทองใบโต ม. 4/9 0 2018-05-18 16:21:29 รอประเมิน
6. 27314 นายศิริพัฒน์ ธรรมสนิท ม. 4/9 0 2018-05-18 16:21:45 รอประเมิน
7. 25998 นางสาวสุดารัตน์ เมฆวณิชย์นุช ม. 6/4 0 2018-05-18 16:22:05 รอประเมิน
8. 25896 นางสาวศลุตา รัตนวิจิตร ม. 6/4 0 2018-05-18 16:22:23 รอประเมิน
9. 27793 เด็กหญิงชาลิสา วงค์ทองลอย ม. 3/2 0 2018-05-18 16:22:37 รอประเมิน
10. 28075 เด็กชายชาติชาย ศรีโยธา ม. 3/8 0 2018-05-18 16:22:53 รอประเมิน
11. 28083 เด็กชายบุรินทร์ ตัณยะสิทธิ์ ม. 3/8 0 2018-05-18 16:23:07 รอประเมิน
12. นางสาว 0 2018-05-18 16:23:29 รอประเมิน
13. 28973 เด็กหญิงเมธาวี ชายหาด ม. 1/2 33 2018-05-22 15:41:36 รอประเมิน
14. 28963 เด็กหญิงณัฐกานต์ นามเสนาะ ม. 1/2 24 2018-05-22 17:59:19 รอประเมิน
15. 28622 เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนวิจิตร ม. 2/7 18 2018-05-22 18:13:22 รอประเมิน
16. 27779 เด็กชายธวัชชัย เจนจัดการ ม. 3/2 10 2018-05-30 08:21:03 รอประเมิน
17. 27780 เด็กชายพีรพงษ์ ตั้งสงบ ม. 3/2 11 2018-05-30 08:21:18 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com