ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00017
ชื่อชุมนุม :   คอมเคลื่อนไหว
วัตถุประสงค์ :    คอมเคลื่อนไหว
กิจกรรมการเรียนรู้ :    คอมเคลื่อนไหว
สถานที่จัดกิจกรรม :   421
จำนวนสมาชิกที่รับ :   19 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายทรงชัย เย็นสนาน
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28803 เด็กหญิงอัญชิสา เจริญพร ม. 1/11 38 2017-05-22 00:02:10 ผ่าน
2. 28733 เด็กหญิงนภัสสร ขาวสะอาด ม. 1/9 39 2017-05-22 00:02:34 ผ่าน
3. 27410 เด็กชายยศกร พูลเกษม ม. 3/7 20 2017-05-22 06:13:15 ผ่าน
4. 27401 เด็กชายนที ขวัญอโนชา ม. 3/7 13 2017-05-22 06:15:32 ผ่าน
5. 27140 เด็กชายชยานิล คล้ายใจดี ม. 3/2 1 2017-05-22 06:20:29 ไม่ผ่าน
6. 28674 เด็กชายสุรณัฎฐ์ ประสมทรัพย์ ม. 1/8 23 2017-05-22 06:41:56 ไม่ผ่าน
7. 28786 เด็กหญิงณัฐริยา ประกอบวัฒน์ ม. 1/11 29 2017-05-22 06:45:12 ผ่าน
8. 28782 เด็กหญิงจอมแก้ว ศรีนวล ม. 1/11 19 2017-05-22 07:01:12 ผ่าน
9. 28483 เด็กชายวิรัตน์ เบ้าทอง ม. 1/4 14 2017-05-22 12:06:36 ผ่าน
10. 28481 เด็กชายยงยศ ศิริแพทย์ ม. 1/4 12 2017-05-22 12:10:54 ผ่าน
11. 28638 เด็กหญิงนิชานันท์ ยั่งยืน ม. 1/7 34 2017-05-22 12:26:32 ผ่าน
12. 28658 เด็กชายณัฐนันท์ วงศ์ทวีกุล ม. 1/8 8 2017-05-22 12:28:42 ไม่ผ่าน
13. 28801 เด็กหญิงสุชาวดี ยินดี ม. 1/11 36 2017-05-22 12:28:48 ผ่าน
14. 28792 เด็กหญิงภัทราพร อภิญ ม. 1/11 27 2017-05-22 12:28:49 ผ่าน
15. 28784 เด็กหญิงจิราพัชร ธรรมสนิท ม. 1/11 20 2017-05-22 12:30:19 ผ่าน
16. 28797 เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนาลัย ม. 1/11 32 2017-05-22 12:32:23 ผ่าน
17. 28673 เด็กชายสุเมธ ชุมสาย ม. 1/8 22 2017-05-22 12:33:34 ไม่ผ่าน
18. 28660 เด็กชายธนภัทร เนติพัฒน์ ม. 1/8 10 2017-05-22 12:34:28 ไม่ผ่าน
19. 28453 เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ทอง ม. 1/3 0 2017-05-30 12:04:39 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com