ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00017
ชื่อชุมนุม :   รักษ์หนังสือ
วัตถุประสงค์ :    บำรุงรักษาหนังสือ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ซ่อมหนังสือชำรุด 2. เสริมปกหนังสือใหม่
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องสมุด1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26514 นางสาวภัทรลดา ช่างเหล็ก ม. 5/2 0 2018-05-18 13:02:29 ผ่าน
2. 26525 นางสาวอรปรียา บุดดี ม. 5/2 0 2018-05-18 13:02:58 ผ่าน
3. 26502 นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มหอม ม. 5/2 0 2018-05-18 13:03:12 ผ่าน
4. 26497 นางสาวคุนัญญา กิจปรีชา ม. 5/2 0 2018-05-18 13:03:29 ผ่าน
5. 27763 เด็กหญิงสุชานาฎ มงคลเอี่ยม ม. 3/1 0 2018-05-18 13:03:58 ผ่าน
6. 27155 นายวิศรุต แทนทด ม. 4/10 0 2018-05-18 13:04:13 ผ่าน
7. 27148 นายพีรณัฐ ใจใส ม. 4/9 0 2018-05-18 13:04:30 ผ่าน
8. 28804 เด็กชายกฤติพงษ์ เจริญพงษ์ ม. 2/12 0 2018-05-18 13:05:01 ผ่าน
9. 26522 นางสาวเสาวลักษณ์ สุรีย์เหลืองขจร ม. 5/1 0 2018-05-18 13:05:46 ผ่าน
10. 28332 นางสาวนริศรา ช่างเจรจา ม. 4/5 0 2018-05-18 13:06:07 ผ่าน
11. 26508 นางสาวธัญชนก สุวรรณโชติ ม. 5/1 0 2018-05-18 13:06:20 ผ่าน
12. 28629 เด็กหญิงจิราภา ถาวร ม. 2/7 24 2018-05-22 17:56:55 ผ่าน
13. 26513 นางสาวพรธีรา แสงโรจน์ ม. 5/1 13 2018-05-23 07:37:41 ผ่าน
14. 29144 เด็กชายธีรวีร์ กุลธนาเรืองกิตติ์ ม. 1/7 4 2018-05-24 12:45:38 ผ่าน
15. 29240 เด็กชายเศรษฐกิจ ศรีพรหมมา ม. 1/9 20 2018-05-31 09:57:20 ผ่าน
16. 29411 นายอิงครัต ชอบชื่น ม. 4/7 0 2018-09-04 13:53:45 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com