ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00016
ชื่อชุมนุม :   English for fun
วัตถุประสงค์ :    ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.แนะนำชุมนุม แจ้งวัตถุประสงค์ กำหนดภาระงาน 2.สำรวจกิจกรรมที่นักเรียนสนใจและกำหนดตารางการเรียนรู้ร่วมกัน 3.ปฏิบัติกิจกรรมตามตารางที่กำหนดไว้ 4.ประเมินความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษ 5.นำเสนอผลงาน ร่วมกิจกรรมทางภาษา ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องเรียน 521
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสมพร ทาตะภิรมย์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   เฉพาะนักเรียน MEP
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28758 เด็กหญิงปุณยพัฒน์ มุลิ ม. 1/10 19 2017-05-22 00:01:07 ไม่ผ่าน
2. 28753 เด็กหญิงธนพร คงหอม ม. 1/10 14 2017-05-22 00:01:30 ไม่ผ่าน
3. 28749 เด็กหญิงณัฐกฤตา สุวรรณโน ม. 1/10 10 2017-05-22 00:02:01 ไม่ผ่าน
4. 28759 เด็กหญิงพีรดา เอมเจริญ ม. 1/10 20 2017-05-22 06:32:09 ไม่ผ่าน
5. 28754 เด็กหญิงธัญชนก คุณาเกื้อ ม. 1/10 15 2017-05-22 06:35:53 ไม่ผ่าน
6. 28760 เด็กหญิงแพรเผ่าทอง เพิ่มสุวรรณ ม. 1/10 21 2017-05-22 06:37:45 ไม่ผ่าน
7. 28761 เด็กหญิงรักษิตา เกียรติกุลดิลก ม. 1/10 22 2017-05-22 07:41:47 ไม่ผ่าน
8. 28747 เด็กหญิงชนเมธ บุญก่อเกื้อ ม. 1/10 8 2017-05-22 12:52:46 ไม่ผ่าน
9. 28743 เด็กชายธันวา อ่อนสุวรรณ ม. 1/10 4 2017-05-22 12:53:05 ไม่ผ่าน
10. 28741 เด็กชายดนุภัทร ราญรอน ม. 1/10 2 2017-05-22 14:42:04 ไม่ผ่าน
11. 28745 เด็กชายพชรพล โพธิ์เงิน ม. 1/10 6 2017-05-22 14:49:12 ไม่ผ่าน
12. 28748 เด็กหญิงโชติกา ปรีดาธนะกุล ม. 1/10 9 2017-05-22 14:53:46 ไม่ผ่าน
13. 27489 เด็กชายจองชัย มาตย์จันทร์ ม. 3/9 1 2017-05-25 14:57:05 ไม่ผ่าน
14. 27490 เด็กชายจิตรภาณุ สินประเสริฐรัตน์ ม. 3/9 2 2017-05-25 14:59:35 ไม่ผ่าน
15. 27495 เด็กชายศิวกร คงลอด ม. 3/9 7 2017-05-25 15:01:16 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com