ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00015
ชื่อชุมนุม :   หมากรุกจีน
วัตถุประสงค์ :    เพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ให้รู้จักการทำสมาธิ ปัญญา ความสุขุมรอบคอบ รู้วิธีการวางแผนและกลยุทธต่างๆ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและวิธีเล่นหมากรุกจีน
สถานที่จัดกิจกรรม :   437
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28931 เด็กหญิงภคนันท์ สำราญฤทุกข์ ม. 1/1 31 2018-05-22 11:19:35 ผ่าน
2. 29059 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ประชารุง ม. 1/4 39 2018-05-22 16:51:50 ผ่าน
3. 28948 เด็กชายพงศกร งามสม ม. 1/2 8 2018-05-22 17:56:40 ผ่าน
4. 28341 เด็กชายทัศน์ไท แดงสิงห์ ม. 2/1 7 2018-05-22 18:01:05 ผ่าน
5. 28615 เด็กชายธนวัฒณ์ มงคลจิตร์ ม. 2/7 11 2018-05-22 18:04:00 ผ่าน
6. 28340 เด็กชายณัฐพงศ์ คงศิลป์ ม. 2/1 6 2018-05-22 18:04:31 ผ่าน
7. 28620 เด็กชายประสิทธิพร โพธิรักษ์ ม. 2/7 16 2018-05-22 18:04:32 ผ่าน
8. 28339 เด็กชายชัยสิทธิ์ ฐิติเมฆินทร์ ม. 2/1 5 2018-05-22 18:05:25 ผ่าน
9. 28336 เด็กชายกิตติพศ สุทธิประภา ม. 2/1 2 2018-05-22 18:06:03 ผ่าน
10. 28580 เด็กชายสุเมธ สมานไทย ม. 2/6 20 2018-05-22 18:06:04 ผ่าน
11. 28561 เด็กชายคณิติน งามเสงี่ยม ม. 2/6 2 2018-05-22 18:23:22 ผ่าน
12. 28716 เด็กชายพุฒิเมธ ปะสิ่งชอบ ม. 2/9 22 2018-05-22 18:24:13 ผ่าน
13. 28577 เด็กชายสรณ์สิริ ศิริเวช ม. 2/6 17 2018-05-22 18:48:08 ผ่าน
14. 28706 เด็กชายธีรา ทวีทำนุสิน ม. 2/9 12 2018-05-23 23:10:41 ผ่าน
15. 28618 เด็กชายนันธวัฒน์ วงษ์ตรี ม. 2/7 14 2018-05-24 09:27:07 ผ่าน
16. 28119 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญส่ง ม. 3/8 29 2018-05-24 12:39:54 ไม่ผ่าน
17. 28076 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุรกิจโกศล ม. 3/8 7 2018-05-24 13:52:01 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com