ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00142
ชื่อชุมนุม :   E-SPORT
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องคอมพิวเตอร์
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   ครูที่รับผิดชอบ นายวิกร รัตนาธนบดี
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26011 นายนิรชน วิริยะนาวิน ม. 6/9 0 2018-05-21 10:49:13 ผ่าน
2. 28524 เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมทิม ม. 2/5 0 2018-05-21 10:49:52 ผ่าน
3. 28298 นายพุทธินันท์ ตันตระกูล ม. 6/9 0 2018-05-21 10:50:15 ผ่าน
4. 26320 นายวรากร ขวัญลือชา ม. 6/10 0 2018-05-21 10:50:30 ผ่าน
5. 28982 เด็กชายชัยวัฒน์ ปกรโรจนโยธิน ม. 1/3 0 2018-05-21 10:51:10 ผ่าน
6. 26330 นายอัมพรชัย เมฆอรุณ ม. 6/9 0 2018-05-21 10:52:24 ผ่าน
7. 26258 นายณฐกร ฟั่นปั๋น ม. 6/9 0 2018-05-21 10:52:57 ผ่าน
8. 26013 นายปรีชา เอี่ยมทิม ม. 6/9 0 2018-05-21 10:53:19 ผ่าน
9. 26019 นายศักย์ศรณ์ ปกรโรจนโยธิน ม. 6/9 0 2018-05-21 10:53:37 ผ่าน
10. 28299 นายหฤษฎ์ โพธิชัย ม. 6/9 0 2018-05-21 10:53:58 ผ่าน
11. 28871 นายกฤษกร ยินดี ม. 5/7 0 2018-05-21 10:54:15 ผ่าน
12. 26645 นายสิรวิชญ์ วงศ์คช ม. 5/7 0 2018-05-21 10:54:30 ผ่าน
13. 26576 นายอินทัช จิตรซื่อ ม. 5/7 0 2018-05-21 10:54:55 ผ่าน
14. 26884 นายภัทรพล ยวดยิ่ง ม. 5/7 0 2018-05-21 10:55:13 ผ่าน
15. 28997 เด็กชายอดิเทพ โกศลนิยม ม. 1/3 0 2018-05-21 10:55:27 ผ่าน
16. 28660 เด็กชายธนภัทร เนติพัฒน์ ม. 2/8 8 2018-05-23 20:17:28 ผ่าน
17. 29148 เด็กชายพีรพล ทัศมากร ม. 1/7 36 2018-05-28 17:48:11 ผ่าน
18. 27947 เด็กชายอัครวินท์ อยู่ละ ม. 3/5 0 2018-06-15 07:58:31 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com