ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00141
ชื่อชุมนุม :   สิ่งประดิษฐ์จากเรซิน
วัตถุประสงค์ :    นร.สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากเรซินได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ทำแม่พิมพ์ซิลิโคลน 2.หล่อชิ้นงานจากเรซิน
สถานที่จัดกิจกรรม :   544
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายวิทยา เกาะสกุล
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28960 เด็กหญิงกนกพร บัวสอาด ม. 1/2 21 2018-05-22 12:41:07 ผ่าน
2. 28959 เด็กหญิงกนกพร กุลาเพียร ม. 1/2 20 2018-05-22 12:42:05 ผ่าน
3. 29354 เด็กหญิงวรัญญา ใจสุข ม. 1/12 28 2018-05-22 12:48:03 ผ่าน
4. 29352 เด็กหญิงเพียงทอง ดีนาน ม. 1/12 26 2018-05-22 12:49:51 ผ่าน
5. 29350 เด็กหญิงปิยนุช วงศ์คงดี ม. 1/12 24 2018-05-22 12:53:54 ผ่าน
6. 29345 เด็กหญิงณิชากร ยินดี ม. 1/12 19 2018-05-22 12:54:10 ผ่าน
7. 28409 เด็กหญิงนิรมล จุลเจือ ม. 2/2 30 2018-05-22 17:57:17 ผ่าน
8. 28411 เด็กหญิงบงกชมาศ เกิดสุข ม. 2/2 32 2018-05-22 17:58:39 ผ่าน
9. 28416 เด็กหญิงพีรดา ประสงค์รัตน์ ม. 2/2 37 2018-05-22 17:59:05 ผ่าน
10. 28408 เด็กหญิงนภัสสร ชัยชล ม. 2/2 29 2018-05-22 18:00:29 ผ่าน
11. 28387 เด็กชายนวมินทร์ สิ้นเคราะห์ ม. 2/2 8 2018-05-22 18:00:40 ผ่าน
12. 28385 เด็กชายธนพจน์ ดีพื้น ม. 2/2 6 2018-05-22 18:00:46 ผ่าน
13. 28392 เด็กชายวรเมธ ทองจันทร์ ม. 2/2 13 2018-05-22 18:03:19 ผ่าน
14. 28388 เด็กชายปรเมศรว์ นามนาค ม. 2/2 9 2018-05-22 18:11:12 ผ่าน
15. 29098 เด็กหญิงอมรวดี งามเสงี่ยม ม. 1/5 38 2018-05-22 18:47:25 ผ่าน
16. 29167 เด็กหญิงฐิตินันท์ อายุยืน ม. 1/7 27 2018-05-23 21:52:52 ผ่าน
17. 29172 เด็กหญิงน้ำเพชร สูงขาว ม. 1/7 32 2018-05-23 22:19:31 ผ่าน
18. 28291 นางสาวญานิกา ลาภผล ม. 6/7 0 2018-05-28 10:27:42 ผ่าน
19. 25846 นางสาวกัญญ์ญาณัฐ พรศิริเจริญลาภ ม. 6/7 0 2018-05-28 10:27:59 ผ่าน
20. 26092 นางสาววลัยพรรณ โฆษะเตชากูล ม. 6/7 0 2018-05-28 10:28:08 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com