ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00140
ชื่อชุมนุม :   นักประดิษฐ์
วัตถุประสงค์ :    เพื่อประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่สนใจ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    การนำวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 226
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา
 
ระดับชั้น :   ม.5
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
ยังไม่มีข้อมูลผู้ลงทะเบียน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com