ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00014
ชื่อชุมนุม :   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อการในการใช้ชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    สอนให้รู้การทักทายเบื้องต้น การนับเลข การเขียนรวมทั้งศิลปะการพับกระดาษแบบโอะริกามิ
สถานที่จัดกิจกรรม :   437
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27731 เด็กชายธนกฤต นิธิพรชัยกุล ม. 2/1 0 2017-05-24 06:07:44 ผ่าน
2. 27734 เด็กชายปภังกร บุญเถื่อน ม. 2/1 0 2017-05-24 06:09:21 ผ่าน
3. 27742 เด็กชายอนุภาพ เครืออนันต์ ม. 2/1 0 2017-05-24 06:09:38 ผ่าน
4. 27771 เด็กชายกิตตวรรณ ทรงวศิน ม. 2/2 0 2017-05-24 06:09:56 ผ่าน
5. 27823 เด็กชายธนพล งามเสงี่ยม ม. 2/3 0 2017-05-24 06:14:23 ผ่าน
6. 27828 เด็กชายรพีพัฒน์ ยาโตปะมา ม. 2/3 0 2017-05-24 06:14:41 ผ่าน
7. 25965 นายรุ่งนิรันดร์ จันทมาศ ม. 5/5 0 2017-05-24 06:14:57 ผ่าน
8. 28273 นางสาวศิริพร ถิ่นธนาสาร ม. 5/5 0 2017-05-24 06:17:23 ผ่าน
9. 25862 นายจิรัฏฐ์ สุวรรณโชติ ม. 5/6 0 2017-05-24 06:17:42 ผ่าน
10. 25913 นายพงษ์พัฒน์ มุ่งต่อกิจ ม. 5/6 0 2017-05-24 06:17:58 ผ่าน
11. 26093 นางสาวศศิธร พูลเปี่ยม ม. 5/6 0 2017-05-24 06:18:14 ผ่าน
12. 26176 นางสาวฐิติรัตน์ หิตะรัตน์ ม. 5/6 24 2017-05-24 06:21:02 ผ่าน
13. 26247 นางสาวสุจิตรา เชื้อสิงห์ ม. 5/6 0 2017-05-24 06:54:09 ผ่าน
14. 26251 นางสาวอริสรา บำรุง ม. 5/6 0 2017-05-24 06:54:31 ผ่าน
15. 26197 นางสาวสุภัสสรา บำรุง ม. 5/7 0 2017-05-24 06:55:00 ผ่าน
16. 28298 นายพุทธินันท์ ตันตระกูล ม. 5/9 0 2017-05-24 06:55:22 ผ่าน
17. 28329 นางสาวอรนันท์ รุจิรเศรษฐกุล ม. 5/10 0 2017-05-24 06:55:44 ผ่าน
18. 26293 นางสาวฐิตาภา ดวงดาว ม. 5/7 0 2017-05-24 07:33:56 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com