ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00014
ชื่อชุมนุม :   Anything of Math
วัตถุประสงค์ :    เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมบูรณาการ
สถานที่จัดกิจกรรม :   543
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวกัลยาณี หนูพัด
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25954 นายขวัญชัย ถวิล ม. 6/6 0 2018-05-18 12:07:11 รอประเมิน
2. 28281 นางสาวฐิตาพร รัตนวิจิตร ม. 6/6 0 2018-05-18 12:09:58 รอประเมิน
3. 28279 นายภาณุพงศ์ เจริญรื่น ม. 6/6 0 2018-05-18 12:11:35 รอประเมิน
4. 28282 นางสาวณฐิณี สีขาว ม. 6/6 0 2018-05-18 12:17:14 รอประเมิน
5. 25847 นางสาวจิดาภา ทองหล่อ ม. 6/6 0 2018-05-18 12:17:33 รอประเมิน
6. 27797 เด็กหญิงณัฐณิชา พุทธศรี ม. 3/2 0 2018-05-18 12:19:40 รอประเมิน
7. 27801 เด็กหญิงธารีรัตน์ นิสัยมั่น ม. 3/2 0 2018-05-18 12:19:56 รอประเมิน
8. 27811 เด็กหญิงมัณฑนา พลนงค์ ม. 3/2 0 2018-05-18 12:20:20 รอประเมิน
9. 27788 เด็กหญิงกรรณิการ์ พูลเปี่ยม ม. 3/2 0 2018-05-18 12:20:38 รอประเมิน
10. 27807 เด็กหญิงพัณณิตา โกมลพิพัฒน์ ม. 3/2 0 2018-05-18 12:20:52 รอประเมิน
11. 27817 เด็กหญิงสิรีธร สุขสงวน ม. 3/2 0 2018-05-18 12:22:11 รอประเมิน
12. 27800 เด็กหญิงณัฐภรณ์ เนตรวิจิตร ม. 3/2 0 2018-05-18 12:22:29 รอประเมิน
13. 28348 เด็กชายอาทร แทนทด ม. 2/1 0 2018-05-18 12:24:12 รอประเมิน
14. 28379 เด็กหญิงอุษา เกิดผล ม. 2/1 0 2018-05-18 12:24:48 รอประเมิน
15. 27808 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ คมสัน ม. 3/2 0 2018-05-18 12:28:55 รอประเมิน
16. 27921 เด็กชายเกรียงไกร แซ่ตั้ง ม. 3/5 2 2018-06-07 08:35:02 รอประเมิน
17. 27924 เด็กชายจารุพงศ์ ขวัญแก้ว ม. 3/5 5 2018-06-07 08:35:57 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com