ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00139
ชื่อชุมนุม :   ดนตรีสากล1
วัตถุประสงค์ :    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง
กิจกรรมการเรียนรู้ :    เล่นเครื่องดนตรีสากลได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องศิลปะ 3 ห้องดนตรีสากลอาคาร 5
จำนวนสมาชิกที่รับ :   50 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายทศพร พิทักษ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29008 เด็กหญิงนันท์นภัส วรรณคำ ม. 1/3 28 2018-05-22 12:03:40 ผ่าน
2. 29005 เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญา ม. 1/3 25 2018-05-22 12:04:51 ผ่าน
3. 29020 เด็กหญิงอภิญญา สอนสาสตร์ ม. 1/3 40 2018-05-22 12:05:51 ผ่าน
4. 29017 เด็กหญิงสิริวิภา เศียรเขียว ม. 1/3 37 2018-05-22 12:06:07 ผ่าน
5. 28994 เด็กชายวศิน ไกรวาส ม. 1/3 14 2018-05-22 12:07:39 ผ่าน
6. 29057 เด็กหญิงอภิชญา อรัญวาศรี ม. 1/4 37 2018-05-22 12:31:58 ผ่าน
7. 29009 เด็กหญิงนุชนาถ สมรมิตร ม. 1/3 29 2018-05-22 12:33:22 ผ่าน
8. 28934 เด็กหญิงวิภาดา ฟองนวล ม. 1/1 34 2018-05-22 12:35:34 ผ่าน
9. 29073 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 1/5 12 2018-05-22 12:48:42 ผ่าน
10. 28933 เด็กหญิงวรรณนภา เธียรไชย ม. 1/1 33 2018-05-22 12:57:59 ผ่าน
11. 28986 เด็กชายณัฐวิชฌา อารอบ ม. 1/3 6 2018-05-22 15:18:48 ผ่าน
12. 29002 เด็กหญิงชลฐิชา สุวรรณโชติ ม. 1/3 22 2018-05-22 15:20:51 ผ่าน
13. 29007 เด็กหญิงนภัสสร มุกดาสนิท ม. 1/3 27 2018-05-22 15:21:28 ผ่าน
14. 29200 เด็กหญิงกนกวรรณ แสนเสนา ม. 1/8 20 2018-05-22 15:48:38 ผ่าน
15. 28917 เด็กหญิงกรกนก บุญพันธ์ ม. 1/1 17 2018-05-22 16:10:43 ผ่าน
16. 29051 เด็กหญิงมณีวรรณ เทียนสว่าง ม. 1/4 31 2018-05-23 21:49:05 ผ่าน
17. 28967 เด็กหญิงปลายฟ้า บุญทา ม. 1/2 28 2018-05-24 17:43:01 ผ่าน
18. 29075 เด็กชายศิรศักดิ์ รักเชื้อชาติ ม. 1/5 14 2018-05-28 10:03:04 ผ่าน
19. 28744 เด็กชายปภังกร ธรรมสุขสรรค์ ม. 2/10 0 2018-05-28 10:05:11 ผ่าน
20. 28424 เด็กหญิงอภิสรา แก้วน้อย ม. 2/2 0 2018-05-28 10:05:18 ผ่าน
21. 28369 เด็กหญิงภูษณิศา นาเมืองรักษ์ ม. 2/1 0 2018-05-28 10:05:25 ผ่าน
22. 28559 เด็กหญิงสุภัสสร สระนัทธี ม. 2/5 0 2018-05-28 10:05:32 ผ่าน
23. 27185 นางสาววิลันดา โพธิ์แก้ว ม. 4/9 0 2018-05-28 10:05:39 ผ่าน
24. 29400 นายวรทัต วงศ์มาก ม. 4/9 0 2018-05-28 10:05:48 ผ่าน
25. 28325 นางสาวพรกนก พวงสงวนทอง ม. 6/10 0 2018-05-28 10:06:04 ผ่าน
26. 28327 นางสาวยุวดี ละสา ม. 6/10 0 2018-05-28 10:06:11 ผ่าน
27. 27260 นายวสุธร ถนอมธีระนันท์ ม. 4/10 0 2018-05-28 10:06:18 ผ่าน
28. 28478 เด็กชายภณ ฟุ้งเฟื่อง ม. 2/4 0 2018-05-28 10:06:27 ผ่าน
29. 28354 เด็กหญิงขวัญข้าว ศิลปทอง ม. 2/1 0 2018-05-28 10:06:35 ผ่าน
30. 28691 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มงคลทิพย์ ม. 2/8 0 2018-05-28 10:06:43 ผ่าน
31. 28740 เด็กชายชินกฤต อินวกูล ม. 2/10 0 2018-05-28 10:06:52 ผ่าน
32. 28377 เด็กหญิงอนัญญา จาดเพ็ง ม. 2/1 0 2018-05-28 10:07:00 ผ่าน
33. 27766 เด็กหญิงอชิรญา สวรรค์ขวัญ ม. 3/1 0 2018-05-28 10:07:07 ผ่าน
34. 27542 นางสาวปุณยาพร จันทร์พิทักษ์ ม. 4/5 0 2018-05-28 10:07:14 ผ่าน
35. 27364 นางสาวชนกนันท์ อยู่สุข ม. 4/5 0 2018-05-28 10:07:31 ผ่าน
36. 27379 นางสาวภัทรรินทรา บญชู ม. 4/7 0 2018-05-28 10:07:55 ผ่าน
37. 27377 นางสาวพรทิพย์ ปานประทีป ม. 4/7 0 2018-05-28 10:08:02 ผ่าน
38. 26542 นายสุทธิพจน์ บัวสิม ม. 5/7 0 2018-05-28 10:25:07 ผ่าน
39. 29097 เด็กหญิงหทัยรัตน์ เวคะพันธุ์ ม. 1/5 0 2018-05-28 10:25:31 ผ่าน
40. 29229 เด็กชายธีรภัทร นพนาค ม. 1/9 0 2018-05-28 10:27:17 ผ่าน
41. 28492 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จูเกษม ม. 2/4 0 2018-05-29 13:37:24 ผ่าน
42. 29078 เด็กชายหิรัญ ถนอมวงค์ ม. 1/5 0 2018-05-30 07:54:17 ผ่าน
43. 29080 เด็กชายอลงกรณ์ มิ่งมิตร ม. 1/5 0 2018-05-30 07:54:34 ผ่าน
44. 29081 เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยศรีจันทร์ ม. 1/5 0 2018-05-30 07:54:56 ผ่าน
45. 29082 เด็กหญิงกัญญาภัทร บุญอนันต์ ม. 1/5 0 2018-05-30 07:55:10 ผ่าน
46. 29301 เด็กชายศิริชัย วงค์ภักดี ม. 1/11 11 2018-05-31 16:18:15 ผ่าน
47. 27552 นางสาวศศิกานต์ อยู่สําราญ ม. 4/7 38 2019-01-13 21:55:35 ผ่าน
48. 28028 เด็กชายธนโชติ โชคมิ่งขวัญ ม. 3/7 8 2019-01-22 09:28:47 ผ่าน
49. 29311 เด็กหญิงญาตา สุวรรณโชติ ม. 1/11 0 2019-02-22 15:20:22 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com