ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00138
ชื่อชุมนุม :   รีไซเคิลเปเปอร์
วัตถุประสงค์ :    นำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้กระดาษมีคุณค่ามากขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    นำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะให้เกิดความสวยงาม และเพิ่มคุณค่าให้กับกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
สถานที่จัดกิจกรรม :   สวนป่าเกษตร
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสายันต์ แพทย์กิจ
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27836 เด็กหญิงกฤษณา ภู่ภูสิทธิ์ ม. 3/3 0 2018-05-21 11:32:08 ผ่าน
2. 27837 เด็กหญิงกัลยณัฐ ตระกูลดี ม. 3/3 0 2018-05-21 11:32:41 ผ่าน
3. 27841 เด็กหญิงชนิตรา เชื้อพลบ ม. 3/3 0 2018-05-21 11:32:56 ผ่าน
4. 27847 เด็กหญิงณัฐชา ไหวพริบ ม. 3/3 0 2018-05-21 11:33:14 ผ่าน
5. 27853 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมสนิท ม. 3/3 0 2018-05-21 11:33:33 ผ่าน
6. 27857 เด็กหญิงรินรดา สามพันพวง ม. 3/3 0 2018-05-21 11:33:54 ผ่าน
7. 27863 เด็กหญิงวีรยา สิทธิพงษ์ ม. 3/3 0 2018-05-21 11:34:09 ผ่าน
8. 27867 เด็กหญิงอรวรา ต้านภัย ม. 3/3 0 2018-05-21 11:34:51 ผ่าน
9. 27861 เด็กหญิงสุกฤตา พัดจั๋น ม. 3/3 0 2018-05-21 11:35:24 ผ่าน
10. 27859 เด็กหญิงวราพร วงษ์ปลั่ง ม. 3/3 0 2018-05-21 11:35:56 ผ่าน
11. 27869 เด็กหญิงอิสรีย์ สิทธิ ม. 3/3 0 2018-05-21 11:36:30 ผ่าน
12. 27866 เด็กหญิงสุภัสสรา ปรีชา ม. 3/3 0 2018-05-21 11:37:23 ผ่าน
13. 28919 เด็กหญิงกิรณา พระนคร ม. 1/1 0 2018-05-21 11:38:11 ผ่าน
14. 29205 เด็กหญิงณัฐศิญามณฑน์ แววดี ม. 1/8 0 2018-05-21 11:38:32 ผ่าน
15. 28104 เด็กหญิงชนิกานต์ วงศ์เขาอ่อน ม. 3/8 0 2018-05-31 15:05:09 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com