ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00137
ชื่อชุมนุม :   กระดาษสวยด้วยมือเรา
วัตถุประสงค์ :    เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    นักเรียนนำกระดาษมาม้วนให้เกิดความสวยงามเป็นดอกไม้ ใช้สำหรับตกแต่งห้องเรียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 348
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางวิไลภรณ์ อินป้อ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28158 เด็กชายภวิศพงษ์ อดทน ม. 3/10 0 2018-05-18 20:20:28 ผ่าน
2. 28163 เด็กชายศุกรศิริ ตันติวิศวกรรม ม. 3/10 0 2018-05-18 20:20:55 ผ่าน
3. 28159 เด็กชายภูริณัฐ โชติพนัง ม. 3/10 0 2018-05-18 20:21:27 ผ่าน
4. 28172 เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์ศิลา ม. 3/10 0 2018-05-18 20:21:53 ผ่าน
5. 28155 เด็กชายธาวิน จักรวาฬนรสิงห์ ม. 3/10 0 2018-05-18 20:22:11 ผ่าน
6. 28154 เด็กชายธนดล ใจชื้น ม. 3/10 0 2018-05-18 20:23:06 ผ่าน
7. 28150 เด็กชายฉัตรชนก พุ่มพา ม. 3/10 0 2018-05-18 20:23:40 ผ่าน
8. 28169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ค้ำจุน ม. 3/10 0 2018-05-18 20:23:56 ผ่าน
9. 28187 เด็กหญิงสุภารักษ์ นุชนวล ม. 3/10 0 2018-05-18 20:24:27 ผ่าน
10. 28182 เด็กหญิงศศิรมณ์ พฤกษชาติ ม. 3/10 0 2018-05-18 20:24:57 ผ่าน
11. 28168 เด็กหญิงณภัทร เจริญรัตน์ ม. 3/10 0 2018-05-18 20:25:17 ผ่าน
12. 28171 เด็กหญิงธารน้ำ เครือสินธุ ม. 3/10 0 2018-05-18 20:25:36 ผ่าน
13. 28167 เด็กหญิงณญาพร จันทรส ม. 3/10 0 2018-05-18 20:25:56 ผ่าน
14. 28176 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ เครือวัลย์ ม. 3/10 0 2018-05-18 20:26:19 ผ่าน
15. 29094 เด็กหญิงสิริรัตน์ อินชุ่ม ม. 1/5 34 2018-05-22 20:09:14 ผ่าน
16. 28152 เด็กชายณภพ เชื้อเกตุ ม. 3/10 3 2018-05-24 15:25:38 ผ่าน
17. 28156 เด็กชายนราธิป รื่นยาน ม. 3/10 7 2018-05-24 15:28:48 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com