ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00136
ชื่อชุมนุม :   เก็บเล็กผสมน้อย
วัตถุประสงค์ :    พัฒนากระบวนการคิดและเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้ :    คิด อ่าน เขียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องผกากรอง (336)
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางจิ้มลิ้ม คมขำ
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28303 นางสาวทิตาวีร์ กอบสุข ม. 6/9 30 2018-05-23 08:22:39 ผ่าน
2. 26233 นางสาวเบญจรงค์ กตัญญู ม. 6/9 26 2018-05-23 08:23:38 ผ่าน
3. 28302 นางสาวจิราพร ภักดีงาม ม. 6/9 29 2018-05-23 08:24:50 ผ่าน
4. 28306 นางสาวศศิธร กุณาศล ม. 6/9 33 2018-05-23 08:25:59 ผ่าน
5. 26173 นางสาวจิดาภา กองสุข ม. 6/9 25 2018-05-23 08:26:11 ผ่าน
6. 28304 นางสาวบัณฑิตา จำลอง ม. 6/9 31 2018-05-23 08:27:08 ผ่าน
7. 28292 นางสาวณิชารีย์ ตั้งใจดี ม. 6/7 29 2018-05-23 16:10:59 ผ่าน
8. 26141 นางสาวพิมพ์ชนก สว่าง ม. 6/7 15 2018-05-23 16:11:59 ผ่าน
9. 28294 นางสาวอริสรา งามเสงี่ยม ม. 6/7 31 2018-05-23 16:15:29 ผ่าน
10. 27297 นายธนวัฒน์ มาลัยทอง ม. 4/8 0 2018-09-26 14:05:57 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com