ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00135
ชื่อชุมนุม :   ภาษาไทยสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรมหรรษา
วัตถุประสงค์ :    1.นักเรียนมีทักษะความรู้ทางภาษาไทย 2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรุ้จากกิจกรรมกลุ่ม 3.นักเรียนสามารถสร้างกิจกรรมเกมส์เกี่ยวกับภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมเกมส์ต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาไทย
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 324
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายณัฐพล เนียมพิทักษ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28100 เด็กหญิงกนกพร สมทัด ม. 3/8 0 2018-05-18 12:08:05 ผ่าน
2. 28116 เด็กหญิงศิยากร พรมมาโฮม ม. 3/8 0 2018-05-18 12:08:32 ผ่าน
3. 28099 เด็กหญิงกนกนิภา ภิญโญ ม. 3/8 0 2018-05-18 12:09:25 ผ่าน
4. 27809 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีโทพุทธ ม. 3/2 0 2018-05-18 12:09:47 ผ่าน
5. 27794 เด็กหญิงณัฐกมล เห็นชอบ ม. 3/2 0 2018-05-18 12:10:04 ผ่าน
6. 27813 เด็กหญิงลักษิกา บุญยั่งยืน ม. 3/2 0 2018-05-18 12:10:17 ผ่าน
7. 27806 เด็กหญิงพัชรี กายนาคา ม. 3/2 0 2018-05-18 12:10:32 ผ่าน
8. 27905 เด็กหญิงนันทกานต์ พนาสนธิ์ ม. 3/4 0 2018-05-18 12:13:50 ผ่าน
9. 28403 เด็กหญิงธมลวรรณ เอี่ยมจร ม. 3/4 0 2018-05-18 12:14:21 ผ่าน
10. 28270 เด็กหญิงนฤพร พวงงาม ม. 3/4 0 2018-05-18 12:14:41 ผ่าน
11. 27893 เด็กหญิงกรรณิการ์ พวงแก้ว ม. 3/4 0 2018-05-18 12:15:00 ผ่าน
12. 27919 เด็กหญิงอชิรญา คำนวนวิทย์ ม. 3/4 0 2018-05-18 12:15:15 ผ่าน
13. 27855 เด็กหญิงภัทรพร กุลศิริ ม. 3/3 0 2018-05-18 12:16:17 ผ่าน
14. 27914 เด็กหญิงรติรัตน์ พึ่งวงศ์ ม. 3/4 0 2018-05-18 12:16:36 ผ่าน
15. 28114 เด็กหญิงมัณฑนา เย็นฉ่ำ ม. 3/8 0 2018-05-18 12:17:58 ผ่าน
16. 27901 เด็กหญิงณิชากร เอ็นดูราษฏร์ ม. 3/4 0 2018-05-27 23:56:15 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com