ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00134
ชื่อชุมนุม :   คำคม(เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย)
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสะกดคำในภาษาไทยให้ถูกต้อง 2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในการวางแผน 3. ฝึกไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องเรียน 325
จำนวนสมาชิกที่รับ :   23 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุปาณี อินองการ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26493 นายวิรัช อินศวร ม. 5/2 0 2018-05-22 08:24:54 ผ่าน
2. 28988 เด็กชายธนเสฏฐ ชญาเพชร ม. 1/3 0 2018-05-22 08:26:10 ผ่าน
3. 29337 เด็กชายรัฐนันท์ บวกไธสงค์ ม. 1/12 0 2018-05-22 08:27:10 ผ่าน
4. 29356 เด็กหญิงสรัชธร แสงวงศ์กิจ ม. 1/12 0 2018-05-22 08:27:28 ผ่าน
5. 28423 เด็กหญิงสุวิมล กองทรัพย์ ม. 2/2 0 2018-05-22 12:16:08 ผ่าน
6. 28365 เด็กหญิงบัณฑิตา ชุ่มรัศมี ม. 2/1 0 2018-05-22 12:16:52 ผ่าน
7. 28920 เด็กหญิงชณัฎชา พนมสินธุ์ ม. 1/1 20 2018-05-22 12:23:46 ผ่าน
8. 29045 เด็กหญิงนิรมล จิตร์อาวร ม. 1/4 25 2018-05-22 12:29:15 ผ่าน
9. 29164 เด็กหญิงญาณิกา สมคิด ม. 1/7 24 2018-05-22 12:31:43 ผ่าน
10. 28941 เด็กชายจิรกร สิมมา ม. 1/2 1 2018-05-22 12:43:03 ผ่าน
11. 28909 เด็กชายวันชนะ งามสุวรรณ์ ม. 1/1 9 2018-05-22 12:43:18 ผ่าน
12. 28904 เด็กชายทิวากร อุ่มแสง ม. 1/1 4 2018-05-22 12:48:28 ผ่าน
13. 29185 เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นสูงเนิน ม. 1/8 5 2018-05-22 12:51:16 ผ่าน
14. 28420 เด็กหญิงรัชชานันท์ สุรกิจโกศล ม. 2/2 0 2018-05-23 20:40:48 ผ่าน
15. 28401 เด็กหญิงจิตลดา คล้ายใจดี ม. 2/2 0 2018-05-23 20:41:25 ผ่าน
16. 28985 เด็กชายณัชพล วิเศษศรี ม. 1/3 5 2018-05-25 12:48:39 ผ่าน
17. 29202 เด็กหญิงจีรนันท์ ค้ำจุน ม. 1/8 0 2018-05-28 09:07:15 ผ่าน
18. 29219 เด็กหญิงสุพิชญา แนมนิล ม. 1/8 0 2018-05-28 09:07:27 ผ่าน
19. 29189 เด็กชายพชรพล ประคองวงศ์ ม. 1/8 9 2018-05-30 19:52:27 ผ่าน
20. 29181 เด็กชายกมลากร นาคะ ม. 1/8 1 2018-06-14 15:23:41 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com