ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00133
ชื่อชุมนุม :   กล้องกับปากกา
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 2. เพื่อสร้างผลงานเขียนโดยผ่านมุมมองจากภาพถ่าย 3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กสำหรับสะสมงานเขียนและภาพถ่าย 2. นักเรียนถ่ายภาพในมุมมองต่าง ๆ 3. นักเรียนเขียนเล่าเรื่อง เขียนคำคม เขียนบทความสั้น ๆ จากภาพ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 337
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28101 เด็กหญิงกรรณิการ์ ขุนทอง ม. 3/8 0 2018-05-18 16:17:10 ผ่าน
2. 28686 เด็กหญิงวิภาวี วิทยานุกรณ์ ม. 2/8 0 2018-05-18 16:17:39 ผ่าน
3. 28678 เด็กหญิงกีรณา จำรูญ ม. 2/8 0 2018-05-18 16:18:01 ผ่าน
4. 28846 เด็กหญิงธิดารัตน์ กองกูล ม. 2/8 0 2018-05-18 16:18:25 ผ่าน
5. 28692 เด็กหญิงอรดี อาตม์สกุล ม. 2/8 0 2018-05-18 16:18:48 ผ่าน
6. 28681 เด็กหญิงณัชชา เพชรสูงเนิน ม. 2/8 0 2018-05-18 16:19:06 ผ่าน
7. 28687 เด็กหญิงวิมลมณี เกษกุล ม. 2/8 0 2018-05-18 16:19:24 ผ่าน
8. 28460 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เศวตภานุวัตร์ ม. 2/3 0 2018-05-18 16:19:45 ผ่าน
9. 28447 เด็กหญิงนิศารัตน์ แซ่ลิ้ม ม. 2/3 0 2018-05-18 16:20:04 ผ่าน
10. 28690 เด็กหญิงศิริพร แซ่ซื้อ ม. 2/8 0 2018-05-18 16:20:21 ผ่าน
11. 29425 เด็กหญิงชุติมา พ่อโคตร ม. 2/8 0 2018-05-18 16:20:39 ผ่าน
12. 28680 เด็กหญิงชนิกานต์ หิรัญ ม. 2/8 0 2018-05-18 16:20:55 ผ่าน
13. 29041 เด็กหญิงญาณิศา เสนาะน้อย ม. 1/4 21 2018-05-22 12:12:22 ผ่าน
14. 29046 เด็กหญิงปัณฑารีย์ เครือวัลย์ ม. 1/4 26 2018-05-22 12:12:55 ผ่าน
15. 28737 เด็กหญิงวรัญญา คำแหง ม. 2/9 43 2018-05-31 14:06:29 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com