ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00132
ชื่อชุมนุม :   ยุวเกษตร
วัตถุประสงค์ :    เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ฝึกทักษะอาชีพ
สถานที่จัดกิจกรรม :   สวนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายอิศรา อิศรานุวัตร
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28395 เด็กชายสุเทพ ใจดี ม. 2/2 0 2018-05-18 12:09:06 ผ่าน
2. 28384 เด็กชายทรงสิทธิ์ เจือจุน ม. 2/2 0 2018-05-18 12:10:17 ผ่าน
3. 27917 เด็กหญิงสุจิตรา วงศา ม. 3/4 0 2018-05-18 12:11:13 ผ่าน
4. 27895 เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณโชติ ม. 3/4 0 2018-05-18 12:11:51 ผ่าน
5. 27894 เด็กหญิงจาทัตยา พวงเงิน ม. 3/4 0 2018-05-18 12:12:19 ผ่าน
6. 27915 เด็กหญิงรัตติกาล การะเกตุ ม. 3/4 0 2018-05-18 12:13:42 ผ่าน
7. 28439 เด็กชายวุฒิชัย เจริญวงศ์ ม. 2/3 0 2018-05-18 12:14:10 ผ่าน
8. 28380 เด็กชายกฤตพรต จันทร์พราหมณ์ ม. 2/2 0 2018-05-18 12:14:55 ผ่าน
9. 28391 เด็กชายเมธัส เพ็ญเสวี ม. 2/2 0 2018-05-18 12:16:27 ผ่าน
10. 29258 เด็กหญิงรัมณียา นายกวงศ์ ม. 1/9 0 2018-05-18 12:17:14 ผ่าน
11. 27331 นางสาวมาลิณี ฉายาชวลิต ม. 4/9 0 2018-05-18 12:19:18 ผ่าน
12. 27337 นางสาวสุชาดา หาญกลา ม. 4/9 0 2018-05-18 12:19:59 ผ่าน
13. 27097 นายอดิศักดิ์ เจษสฤษฎ์ชา ม. 4/9 0 2018-05-18 12:20:21 ผ่าน
14. 27133 นางสาวสุพิชชา ร่มเย็น ม. 4/10 0 2018-05-18 12:20:42 ผ่าน
15. 28393 เด็กชายวิศวะ คล้ายคลึง ม. 2/2 0 2018-05-18 12:23:01 ผ่าน
16. 28742 เด็กชายทรงวุฒิ โพธิ์เมือง ม. 2/10 3 2018-05-23 20:36:11 ผ่าน
17. 28470 เด็กชายกิจติภณ เจนช่าง ม. 2/4 1 2018-05-24 14:34:21 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com