ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00131
ชื่อชุมนุม :   Dek62 fight for future
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 2.เพื่อทบทวนความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   215
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอุษา มะลิคำ
 
ระดับชั้น :   ม.6
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25980 นางสาวทัศนีย์ เติมต่อ ม. 6/2 0 2018-05-18 12:02:52 ผ่าน
2. 25984 นางสาวประกายฟ้า บุญหลาย ม. 6/2 0 2018-05-18 12:16:33 ผ่าน
3. 25974 นางสาวจันทร์พิมพ์ เบญจศิริ ม. 6/2 0 2018-05-18 12:17:01 ผ่าน
4. 25999 นางสาวสุธาทิพย์ พร้อมเพรียง ม. 6/1 0 2018-05-18 12:17:44 ผ่าน
5. 25973 นางสาวขนกวรรณ เนตรน้อย ม. 6/2 0 2018-05-18 12:54:08 ผ่าน
6. 25970 นางสาวกมลากร กล้าหาญ ม. 6/1 0 2018-05-18 12:55:05 ผ่าน
7. 25989 นางสาวภูริชญา ร่มเย็น ม. 6/1 0 2018-05-18 12:55:25 ผ่าน
8. 25981 นางสาวทิพย์ธัญญา พึ่งวงค์ ม. 6/1 0 2018-05-18 12:55:41 ผ่าน
9. 25993 นางสาววริสรา เหลืองลอง ม. 6/1 0 2018-05-18 12:56:02 ผ่าน
10. 25977 นางสาวฐิติรัตน์ ศิริเลิศ ม. 6/5 0 2018-05-18 12:56:23 ผ่าน
11. 25971 นางสาวกฤตพร ใจห้าว ม. 6/5 0 2018-05-18 12:56:43 ผ่าน
12. 25995 นางสาววาสินี ปฏิสังข์ ม. 6/3 0 2018-05-18 12:57:04 ผ่าน
13. 28235 นางสาวณัฐชยา ตากมัจฉา ม. 6/3 0 2018-05-18 12:57:26 ผ่าน
14. 25982 นางสาวธัญยธรณ์ พุ่มพวง ม. 6/1 0 2018-05-18 12:57:47 ผ่าน
15. 26117 นายสุกฤษฎ์ เจริญวงศ์ ม. 6/5 0 2018-05-18 12:58:11 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com