ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00130
ชื่อชุมนุม :   นักประดิษฐ์
วัตถุประสงค์ :    เพื่อได้คิดประดิษฐ์ในสิ่งที่อยากทำ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ประดิษฐ์สร้างของเล่นของใช้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง236
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา
 
ระดับชั้น :   ม.4
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29372 นางสาววิภาดา วงศ์เกิด ม. 4/4 39 2018-05-22 18:05:59 รอประเมิน
2. 27268 นายสหรัถ มูลอาษา ม. 4/4 7 2018-05-22 18:07:11 รอประเมิน
3. 27286 นางสาวสรารัตน์ มุ่งต่อกิจ ม. 4/5 28 2018-05-22 18:07:17 รอประเมิน
4. 29373 นางสาวอภิชญา ชัยชนะ ม. 4/4 40 2018-05-22 18:08:32 รอประเมิน
5. 27279 นางสาวปิยธิดา เสาวคนธ์ ม. 4/6 19 2018-05-22 18:09:38 รอประเมิน
6. 29371 นางสาวชาลิณี ใจดี ม. 4/4 38 2018-05-22 18:09:49 รอประเมิน
7. 27267 นายสหรัฐ หมายลาภผล ม. 4/6 8 2018-05-22 21:03:49 รอประเมิน
8. 29393 นายศักดิ์สิทธิ์ บุญยิ่งเหลือ ม. 4/8 16 2018-05-22 21:57:27 รอประเมิน
9. 27530 นายสุธิพงษ์ นุ่มเนียม ม. 4/3 14 2018-05-23 08:31:03 รอประเมิน
10. 27525 นายภากร เที่ยงตรงจิตร ม. 4/9 20 2018-05-23 20:19:42 รอประเมิน
11. 27518 นายธนกร สุวรรณกูฏ ม. 4/8 12 2018-05-28 20:08:10 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com