ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00013
ชื่อชุมนุม :   English for ASEAN
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ
2. สร้างความเข้าใจการใช้ภาษาที่เป็นสื่อกลางระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. กิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา ณ อาคาร 1
2. กิจกรรมค้นคว้าความรู้จากอินเตอร์เน็ต
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เรื่องอาเซียนระหว่างนักเรียน-นักเรียน และนักเรียน-ครู
 
สถานที่จัดกิจกรรม :   446
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวนันทพร เตศิริ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28795 เด็กหญิงภาวินี แววดี ม. 1/11 30 2017-05-22 00:03:36 ไม่ผ่าน
2. 27762 เด็กหญิงสุชัญญา หนาแน่น ม. 2/1 42 2017-05-22 07:34:30 ไม่ผ่าน
3. 26889 นางสาวกมลลักษณ์ โชติทอง ม. 4/1 20 2017-05-22 20:25:20 ไม่ผ่าน
4. 26895 นางสาวภณิดา ไชยคราม ม. 4/1 22 2017-05-22 20:25:25 ไม่ผ่าน
5. 26901 นางสาวอันนิตา สนธิพงษ์ ม. 4/1 24 2017-05-22 20:26:07 ไม่ผ่าน
6. 26892 นางสาวพนิดา สุขสวัสดิ์ ม. 4/1 21 2017-05-22 20:27:24 ไม่ผ่าน
7. 26512 นางสาวปาลิตา เจือจุน ม. 4/1 12 2017-05-22 20:28:06 ไม่ผ่าน
8. 26500 นางสาวชญาณี พิพัฒนากุล ม. 4/1 8 2017-05-22 20:32:02 ไม่ผ่าน
9. 26966 นางสาวกฤติมา สีทรายฟอง ม. 4/1 37 2017-05-22 20:34:24 ไม่ผ่าน
10. 26516 นางสาวเมษา ผ่อนให้ ม. 4/1 14 2017-05-22 20:44:31 ไม่ผ่าน
11. 26503 นางสาวณัฐกมล เนตรวิจิตร ม. 4/1 9 2017-05-22 20:45:11 ไม่ผ่าน
12. 26941 นางสาวสตรีรัตน์ ภิญโญ ม. 4/1 32 2017-05-23 14:09:31 ไม่ผ่าน
13. 26499 นางสาวจิรัชญา สิรินิพัทธ์ ม. 4/1 7 2017-09-21 22:14:06 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com