ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00129
ชื่อชุมนุม :   BASKETBALL
วัตถุประสงค์ :    สนับสนุนให้นักเรียนออกกำลังกาย
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.สอนเบสิคขั้นพื้นฐานการเคลื่อนที่ตัวเปล่า 2.สอนเบสิคขั้นพื้นฐานการเคลื่อนที่ไปกับบอล 3.สอนเบสิคขั้นพื้นฐานการยิงบอล 4.สอนเบสิคขั้นพื้นฐานการเล่นระบบทีม 5.สอนเบสิคขั้นพื้นฐานการเล่น 1-1
สถานที่จัดกิจกรรม :   โรงยิม
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26106 นายธนพงษ์ เกษรเจริญ ม. 6/7 0 2018-05-18 14:47:14 ผ่าน
2. 28034 เด็กชายปริญญา พูลสวัสดิ์ ม. 3/7 0 2018-05-18 14:47:31 ผ่าน
3. 28153 เด็กชายณัฏฐพล วัฒนธัชพงศ์ ม. 3/10 0 2018-05-18 14:47:54 ผ่าน
4. 28132 เด็กชายอินทัช กระจ่างประทีป ม. 3/9 0 2018-05-18 14:48:27 ผ่าน
5. 28699 เด็กชายดลฐวัตร ธรรมมี ม. 2/9 0 2018-05-18 14:49:16 ผ่าน
6. 27987 เด็กชายธีรพัฒน์ บัวสอน ม. 3/6 0 2018-05-18 14:49:37 ผ่าน
7. 28162 เด็กชายเมธาวิน ใหญ่ไล้บาง ม. 3/10 0 2018-05-18 14:49:52 ผ่าน
8. 28161 เด็กชายเมธา ดีการ ม. 3/10 0 2018-05-18 14:50:08 ผ่าน
9. 28160 เด็กชายภูริภัทร อุปนันท์ ม. 3/10 0 2018-05-18 14:50:35 ผ่าน
10. 28568 เด็กชายภัคพล รื่นรมย์ ม. 2/6 0 2018-05-18 14:50:51 ผ่าน
11. 28170 เด็กหญิงธมนวรรณ ซื่อตรง ม. 3/10 0 2018-05-18 14:51:06 ผ่าน
12. 28661 เด็กชายธีรวุฒิ จันทร์พราหมณ์ ม. 2/8 0 2018-05-18 14:51:29 ผ่าน
13. 28126 เด็กชายพาทิศ เจริญผล ม. 3/9 0 2018-05-18 14:51:45 ผ่าน
14. 28128 เด็กชายวรเมธ เสียงประเสริฐ ม. 3/9 0 2018-05-18 14:52:00 ผ่าน
15. 28705 เด็กชายธีรภัทร์ รื่นรมย์ ม. 2/9 11 2018-05-23 20:56:18 ผ่าน
16. 28864 นายคุณากร สวัสดิ์ศิริกุล ม. 5/6 7 2018-05-23 21:58:52 ผ่าน
17. 28129 เด็กชายวิรุฬห์ ก้าวหน้ามีกิจ ม. 3/9 9 2018-05-25 19:38:03 ผ่าน
18. 29227 เด็กชายณัฐภัทร ใจบุญ ม. 1/9 0 2018-06-09 20:00:53 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com