ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00128
ชื่อชุมนุม :   ต้นไม้เพื่อชีวิต
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้พันธ์ุไม้ที่เป็นที่นิยม 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถปลูกและดูแลรักษาพันธุ์ไม้ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย ชนิดของพันธุ์ไม้ต่างๆ รวมถึงปลูกและดูแลพันธุ์ไม้ที่สนใจ
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร2
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29084 เด็กหญิงชนากานต์ แทนทด ม. 1/5 24 2018-05-22 13:01:07 ผ่าน
2. 28441 เด็กชายสิทธิชัย คำอ้าย ม. 2/3 17 2018-05-22 18:01:07 ผ่าน
3. 28433 เด็กชายพงศ์ธร ทองใบ ม. 2/3 9 2018-05-22 18:02:41 ผ่าน
4. 28567 เด็กชายธรรมรัตน์ บุญยงค์ ม. 2/6 7 2018-05-22 18:04:18 ผ่าน
5. 28535 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจริญมาก ม. 2/5 20 2018-05-22 18:07:25 ผ่าน
6. 28440 เด็กชายศุธิพล ราญรอน ม. 2/3 16 2018-05-22 18:07:50 ผ่าน
7. 28122 เด็กชายธนุรักษ์ บุญเสริมวรรณ ม. 3/9 3 2018-05-22 18:13:32 ผ่าน
8. 28130 เด็กชายสัมฤทธิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ม. 3/9 10 2018-05-22 18:14:09 ผ่าน
9. 28137 เด็กหญิงธัญพร มุกดาสนิท ม. 3/9 16 2018-05-22 18:15:21 ผ่าน
10. 28148 เด็กหญิงศิรินภา ปากน้ำ ม. 3/9 27 2018-05-22 18:16:04 ผ่าน
11. 28145 เด็กหญิงมนัสนันท์ แพทย์รักษา ม. 3/9 24 2018-05-22 18:16:45 ผ่าน
12. 28574 เด็กชายรัชชานนท์ ศิริสวัสดิ์ ม. 2/6 14 2018-05-22 18:17:03 ผ่าน
13. 28526 เด็กชายพงศธร ทวีภูษิตทรง ม. 2/5 11 2018-05-22 18:17:46 ผ่าน
14. 28131 เด็กชายสิริชัย เพียรพิริยะ ม. 3/9 11 2018-05-22 18:18:44 ผ่าน
15. 28572 เด็กชายพลกฤต กล้าหาญ ม. 2/6 12 2018-05-22 19:33:58 ผ่าน
16. 29087 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญก่อเกื้อ ม. 1/5 27 2018-05-23 21:41:00 ผ่าน
17. 28442 เด็กชายหนุ่มยี่ นายทุน ม. 2/3 18 2018-05-24 14:14:32 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com