ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00127
ชื่อชุมนุม :   คณิตศาสตร์หรรษา (แทนกรม)
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    แทนกรม
สถานที่จัดกิจกรรม :   533
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางยุพิน เอมเจริญ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28739 เด็กหญิงสุภาพร อกอุ่น ม. 2/9 45 2018-05-22 19:21:59 ผ่าน
2. 28729 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชอบธรรม ม. 2/9 35 2018-05-22 19:23:11 ผ่าน
3. 28726 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูก้อนทอง ม. 2/9 32 2018-05-22 19:26:31 ผ่าน
4. 28732 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หาญกล้า ม. 2/9 38 2018-05-22 19:32:29 ผ่าน
5. 27931 เด็กชายนวพรรษ บิดานิล ม. 3/5 12 2018-05-22 20:33:52 ผ่าน
6. 27934 เด็กชายประเสริฐ ยั่งยืน ม. 3/5 15 2018-05-22 20:34:54 ผ่าน
7. 27938 เด็กชายเรืองเดช เสน่ห์ ม. 3/5 19 2018-05-22 20:51:10 ผ่าน
8. 28685 เด็กหญิงลลิตา หมั่นการ ม. 2/8 33 2018-05-22 22:28:48 ผ่าน
9. 28436 เด็กชายรัชพล เพ็ชรสุวรรณ ม. 2/3 12 2018-05-23 07:10:03 ผ่าน
10. 28991 เด็กชายภานุวัฒน์ บำรุง ม. 1/3 11 2018-05-23 07:24:45 ผ่าน
11. 28335 เด็กชายกฤติธี พรหมเต็ม ม. 2/1 1 2018-05-23 07:27:47 ผ่าน
12. 28528 เด็กชายศุทธานต์ เร่งร้อน ม. 2/5 13 2018-05-23 07:31:14 ผ่าน
13. 28679 เด็กหญิงชญานันท์ กล้าหาญ ม. 2/8 27 2018-05-23 07:31:49 ผ่าน
14. 28519 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สรรค์วงศ์ ม. 2/5 5 2018-05-23 07:32:46 ผ่าน
15. 28566 เด็กชายธนดล วงค์พึ่ง ม. 2/6 6 2018-05-23 07:33:08 ผ่าน
16. 27944 เด็กชายอนุกูล เสพกลาง ม. 3/5 25 2018-05-24 07:41:03 ไม่ผ่าน
17. 27940 เด็กชายศุภากร สุธาพจน์ ม. 3/5 21 2018-05-30 16:37:36 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com