ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00126
ชื่อชุมนุม :   นาฏศิลป์ไทย2
วัตถุประสงค์ :    เพื่อสงเสริมทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยกับกลุ่มนักเรียนที่สนใจนำไปต่อยอดได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   524
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29131 เด็กหญิงบัณฑิตา ภมรพล ม. 1/6 0 2018-05-18 13:07:17 ผ่าน
2. 29093 เด็กหญิงสิรภัทร เย็นสนาน ม. 1/5 0 2018-05-22 09:04:48 ผ่าน
3. 29207 เด็กหญิงนันทิกานต์ พบเกษร ม. 1/8 0 2018-05-22 09:05:11 ผ่าน
4. 29246 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอกไม้ ม. 1/9 0 2018-05-22 09:05:31 ผ่าน
5. 29013 เด็กหญิงมณฑิตา เมตตา ม. 1/3 33 2018-05-22 12:11:53 ผ่าน
6. 29039 เด็กหญิงจิณัฐตา เจริญรื่น ม. 1/4 19 2018-05-22 12:22:49 ผ่าน
7. 29176 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์ประดิษฐ์ ม. 1/7 36 2018-05-22 15:06:46 ผ่าน
8. 29170 เด็กหญิงธนัญชนก ทองกำเนิด ม. 1/7 30 2018-05-22 18:07:15 ผ่าน
9. 29174 เด็กหญิงพรทิพย์ ประภาวดี ม. 1/7 34 2018-05-22 18:08:51 ผ่าน
10. 29048 เด็กหญิงพัชรภรณ์ นิสัยซื่อ ม. 1/4 28 2018-05-22 18:09:44 ผ่าน
11. 29217 เด็กหญิงวิชญาพร บุญให้ ม. 1/8 37 2018-05-22 18:10:01 ผ่าน
12. 29168 เด็กหญิงณัฐฐิรา ผาสุข ม. 1/7 28 2018-05-22 18:15:52 ผ่าน
13. 29143 เด็กชายธนพนธ์ ทิพย์วงษ์ทอง ม. 1/7 3 2018-05-22 18:20:05 ผ่าน
14. 29047 เด็กหญิงพัชรพร ผิวใบคำ ม. 1/4 27 2018-05-23 20:18:43 ผ่าน
15. 29253 เด็กหญิงนนทพร พลไชยะ ม. 1/9 0 2018-05-30 12:50:08 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com