ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00125
ชื่อชุมนุม :   นิยม(เพลง)สากล
วัตถุประสงค์ :    ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    - ร้องเพลงสากล - แปลเนื้อเพลง - ศึกษาประวัตินักร้อง - เพลงดัง หนังดี
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 125
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   รับเฉพาะคนที่ชอบฟังเพลงสากล
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29011 เด็กหญิงปรียาภัทร สุภาจารุวงศ์ ม. 1/3 31 2018-05-22 12:15:31 ผ่าน
2. 29006 เด็กหญิงทรายแก้ว เย็นปลื้ม ม. 1/3 26 2018-05-22 12:29:13 ผ่าน
3. 28926 เด็กหญิงประกายทิพย์ ทองสุข ม. 1/1 26 2018-05-22 12:44:56 ผ่าน
4. 28924 เด็กหญิงณิชานาฏ อยู่คงแก้ว ม. 1/1 24 2018-05-22 12:52:01 ผ่าน
5. 29179 เด็กหญิงอนัญพร มุกดาศุก ม. 1/7 39 2018-05-22 15:15:30 ผ่าน
6. 29166 เด็กหญิงโญษิตา สุขเจริญ ม. 1/7 26 2018-05-22 15:18:31 ผ่าน
7. 29180 เด็กหญิงอมราพร บัวบานตรู่ ม. 1/7 40 2018-05-22 15:28:47 ผ่าน
8. 29177 เด็กหญิงแพรวไพลิน สิงห์หรณ์ ม. 1/7 37 2018-05-22 15:37:15 ผ่าน
9. 28462 เด็กหญิงสุชาวดี เจริญกลิ่น ม. 2/3 38 2018-05-22 17:57:44 ผ่าน
10. 28459 เด็กหญิงวรดา นิ่มเรือง ม. 2/3 35 2018-05-22 17:59:53 ผ่าน
11. 28463 เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์อยู่ ม. 2/3 39 2018-05-22 18:01:05 ผ่าน
12. 28469 เด็กหญิงอารดา ถนอมวิริยะกุล ม. 2/3 45 2018-05-22 18:03:37 ผ่าน
13. 28467 เด็กหญิงอรณิชา ฉายาชวลิต ม. 2/3 43 2018-05-22 18:06:25 ผ่าน
14. 28457 เด็กหญิงภูสุดา รำพึงวงษ์ ม. 2/3 33 2018-05-22 18:16:08 ผ่าน
15. 27952 เด็กหญิงชนาพร หวังผล ม. 3/5 33 2018-05-24 20:26:36 ผ่าน
16. 28051 เด็กหญิงกาญจนา ยอดเสาดี ม. 3/7 32 2018-05-24 20:29:52 ผ่าน
17. 28990 เด็กชายพุทธิพร วงศ์มาก ม. 1/3 0 2018-05-28 08:14:53 ผ่าน
18. 28065 เด็กหญิงสิรราวรรณ สนิทน้อย ม. 3/7 0 2018-05-30 22:54:25 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com