ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00124
ชื่อชุมนุม :   A-MAT
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.สอนการวิธีการเล่น A-MAT 2. มีกิจกรรม และเกมทางภาษาให้กับผู้เรียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 523
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวน้ำฝน จินาราช
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29263 เด็กชายธเนศ ภักคีรี ม. 1/10 0 2018-05-18 16:09:06 ผ่าน
2. 29264 เด็กชายธีรภัทร สุพิทยานันท์ ม. 1/10 0 2018-05-18 16:09:45 ผ่าน
3. 29266 เด็กชายพรพิทักษ์ ทองอุ่น ม. 1/10 0 2018-05-18 16:10:10 ผ่าน
4. 29267 เด็กชายภีมพล ผาสุขยืด ม. 1/10 0 2018-05-18 16:10:32 ผ่าน
5. 29269 เด็กชายสิปปภาส ถวิล ม. 1/10 0 2018-05-18 16:10:54 ผ่าน
6. 29270 เด็กหญิงกรรณิการ์ ขาวสุวรรณ ม. 1/10 0 2018-05-18 16:11:14 ผ่าน
7. 29271 เด็กหญิงเกณิกา เข่งทรัพย์ ม. 1/10 0 2018-05-18 16:11:34 ผ่าน
8. 29272 เด็กหญิงจรินันท์ สิทธิพร ม. 1/10 0 2018-05-18 16:12:03 ผ่าน
9. 29273 เด็กหญิงชนนาถ ธรรมสนิท ม. 1/10 0 2018-05-18 16:12:22 ผ่าน
10. 29274 เด็กหญิงณภัทร แซ่อึ๊ง ม. 1/10 0 2018-05-18 16:12:43 ผ่าน
11. 29275 เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนวิจิตร ม. 1/10 0 2018-05-18 16:13:05 ผ่าน
12. 29280 เด็กหญิงปัญญาพร ยั่งยืน ม. 1/10 0 2018-05-18 16:13:23 ผ่าน
13. 29281 เด็กหญิงปุณฑรี ลิมป์สภาพกสิผล ม. 1/10 0 2018-05-18 16:13:42 ผ่าน
14. 29282 เด็กหญิงมณีรัตน์ วัฒน์ชัยพนา ม. 1/10 0 2018-05-18 16:14:02 ผ่าน
15. 29283 เด็กหญิงรุจิรา อินทรัตน์ ม. 1/10 0 2018-05-18 16:14:41 ผ่าน
16. 29287 เด็กหญิงสิริมณฑน์ รัตนเพิ่มพูน ม. 1/10 0 2018-05-22 12:22:23 ผ่าน
17. 29290 เด็กหญิงสุฤทัย แซ่คู ม. 1/10 0 2018-05-22 12:22:45 ผ่าน
18. 29228 เด็กชายธนธรณ์ เจริญรื่น ม. 1/9 9 2018-05-30 16:43:47 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com