ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00123
ชื่อชุมนุม :   นักศึกษาวิชาทหาร
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   โรงยิมพลศึกษา
จำนวนสมาชิกที่รับ :   300 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสุรพล บุญช่วยเหลือ
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25910 นายปัณณวัฒน์ พุ่มพา ม. 6/4 4 2018-05-22 18:38:09 ผ่าน
2. 26589 นายพงศกร ดารดาษ ม. 5/9 7 2018-05-22 18:41:50 ผ่าน
3. 28286 นายสรศักดิ์ มั่งคั่ง ม. 6/7 7 2018-05-22 19:14:10 ผ่าน
4. 26328 นายสุทธิพงศ์ ตรงชื่น ม. 6/4 16 2018-05-22 19:21:16 ผ่าน
5. 25866 นายธนกฤต สราญลักษณ์ ม. 6/1 3 2018-05-22 19:40:44 ผ่าน
6. 26162 นายนพรัตน์ ภู่ระหง ม. 6/8 9 2018-05-22 20:05:06 ผ่าน
7. 25861 นายกรวีร์ กล้าหาญ ม. 6/2 3 2018-05-22 20:47:56 ผ่าน
8. 26653 นางสาวชนากานต์ ตงเท่ง ม. 5/7 20 2018-05-23 07:46:26 ผ่าน
9. 26221 นายสหัสวรรษ สำนักวิชา ม. 6/9 14 2018-05-23 08:22:21 ผ่าน
10. 26022 นายอรรถกร ยี่ภู่ ม. 6/4 10 2018-05-23 08:28:53 ผ่าน
11. 25918 นายสหัสวรรษ บำเพ็ญทาน ม. 6/4 5 2018-05-23 08:28:56 ผ่าน
12. 28862 นางสาวปวีณา รัตนวิจิตร ม. 5/5 28 2018-05-23 08:29:18 ผ่าน
13. 28247 นายเดชาวัต โชติแสง ม. 6/4 20 2018-05-23 08:37:15 ผ่าน
14. 25967 นายสิปปกร สมชม ม. 6/4 9 2018-05-23 08:37:16 ผ่าน
15. 25960 นายธานัท กิตติบุณยเดช ม. 6/4 8 2018-05-23 08:38:13 ผ่าน
16. 26065 นายวีรภัทร หิรัญรักษ์ ม. 6/4 15 2018-05-23 09:46:15 ผ่าน
17. 28312 นายฉัตรมงคล ศรีแก้ว ม. 6/10 7 2018-05-23 10:24:19 ผ่าน
18. 26632 นายดิรวัฒน์ บำรุงราชภักดี ม. 5/8 2 2018-05-23 12:29:07 ผ่าน
19. 26643 นายศุภชัย ประทุมกาญจน์ ม. 5/9 13 2018-05-23 12:31:48 ผ่าน
20. 26482 นายธนพล กล่ำใกล้ผล ม. 5/5 1 2018-05-23 13:23:22 ผ่าน
21. 26956 นายประกาศิต มาสา ม. 5/5 14 2018-05-23 13:24:19 ผ่าน
22. 28857 นายธีรโชติ วงศ์กลิ่นกรุด ม. 5/5 17 2018-05-23 13:26:29 ผ่าน
23. 26959 นายสหรัฐ ศรีสารคาม ม. 5/5 15 2018-05-23 13:28:27 ผ่าน
24. 26951 นายธาราดล แพงภูงา ม. 5/5 12 2018-05-23 13:31:48 ผ่าน
25. 26914 นายนว ภิญโญ ม. 5/5 9 2018-05-23 13:44:07 ผ่าน
26. 26983 นางสาวสุพิชญา เลื่อนทอง ม. 5/3 27 2018-05-23 16:37:12 ผ่าน
27. 26489 นายพีรพัฒน์ บุญเหลือ ม. 5/2 3 2018-05-23 16:40:35 ผ่าน
28. 26478 นายกิตติภณ จรัสวิมล ม. 5/2 2 2018-05-23 16:43:05 ผ่าน
29. 26481 นายธนกฤต ดิฐกุลชัยมงคล ม. 5/3 2 2018-05-23 16:44:01 ผ่าน
30. 26548 นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นคำ ม. 5/2 19 2018-05-23 17:12:24 ผ่าน
31. 26052 นายณัชพล แก้วพริ้งเพริด ม. 6/5 7 2018-05-23 17:13:54 ผ่าน
32. 25919 นายสิกิจ กังกเวคิน ม. 6/3 5 2018-05-23 17:15:24 ผ่าน
33. 28231 นายธนกร สำเนียงดี ม. 6/3 14 2018-05-23 17:26:54 ผ่าน
34. 26477 นายกิตติธัช เสมวิลัย ม. 5/2 1 2018-05-23 17:28:23 ผ่าน
35. 26488 นายพิทักษ์ ทองใบ ม. 5/4 1 2018-05-23 17:45:11 ผ่าน
36. 28229 นายคณิน จงแจ้งกลาง ม. 6/3 12 2018-05-23 18:16:08 ผ่าน
37. 28853 นายธนกร งาสว่าง ม. 5/4 9 2018-05-23 18:25:29 ผ่าน
38. 26908 นายณรงค์กร ทดแทน ม. 5/1 1 2018-05-23 18:25:55 ผ่าน
39. 26485 นายนันทยศ สุวดิษฐ์ ม. 5/10 1 2018-05-23 18:27:35 ผ่าน
40. 26955 นายปณชัย พาหะ ม. 5/4 6 2018-05-23 18:28:29 ผ่าน
41. 26544 นายอานนท์ ภิญโญ ม. 5/4 4 2018-05-23 18:30:29 ผ่าน
42. 26925 นายอริย์ธัช วัฒนธัชพงศ์ ม. 5/2 10 2018-05-23 18:31:28 ผ่าน
43. 26588 นายพงศกร พงษ์นัยรัตน์ ม. 5/6 4 2018-05-23 18:31:28 ผ่าน
44. 26670 นางสาวสกาวใจ พูลสวัสดิ์ ม. 5/2 26 2018-05-23 18:32:07 ผ่าน
45. 26329 นายอธิพงศ์ แกล้วกล้า ม. 6/6 9 2018-05-23 18:36:33 ผ่าน
46. 26909 นายณัฐกิจ เสาวคนธ์ ม. 5/2 8 2018-05-23 18:37:05 ผ่าน
47. 26958 นายวรเมธ จันไตร ม. 5/4 7 2018-05-23 18:38:03 ผ่าน
48. 26893 นางสาวพรทิพย์ พรมสำเภา ม. 5/7 30 2018-05-23 18:39:57 ผ่าน
49. 26554 นางสาวธัญรดา มหาวงค์ ม. 5/2 22 2018-05-23 18:40:31 ผ่าน
50. 26947 นายชัชพงศ์ อ่วมบุตร ม. 5/4 5 2018-05-23 18:41:19 ผ่าน
51. 26491 นายรชานนท์ มนตรี ม. 5/3 3 2018-05-23 18:42:21 ผ่าน
52. 26975 นางสาวพีรดา พลีพรหม ม. 5/2 38 2018-05-23 18:44:27 ผ่าน
53. 26008 นายธนายุ วงค์เกี่ย ม. 6/6 6 2018-05-23 18:44:56 ผ่าน
54. 28278 นายภาณุเดช วงษ์ทิพรัตน์ ม. 6/6 12 2018-05-23 18:45:39 ผ่าน
55. 26826 นายกิตินันท์ ดีนาน ม. 5/5 7 2018-05-23 18:50:24 ผ่าน
56. 25941 นายกิตติพศ เจริญขวัญ ม. 6/6 4 2018-05-23 18:51:13 ผ่าน
57. 28276 นายณัทกฤต บุญณีกิจ ม. 6/6 10 2018-05-23 18:53:07 ผ่าน
58. 26665 นางสาวพิมพ์ชนก คงคางาม ม. 5/5 24 2018-05-23 18:59:03 ผ่าน
59. 26918 นายวงศธร รักษาพงษ์ ม. 5/2 9 2018-05-23 19:07:11 ผ่าน
60. 26952 นายนครินทร์ ศิริรัตนบวร ม. 5/2 12 2018-05-23 19:08:01 ผ่าน
61. 26882 นายพชร แถลงสัตย์ ม. 5/3 7 2018-05-23 19:08:48 ผ่าน
62. 29420 นายปริญญา ตรีญากูล ม. 5/4 79 2018-05-23 19:13:18 ผ่าน
63. 26950 นายธนวัฒน์ มั่งคั่ง ม. 5/2 11 2018-05-23 19:14:38 ผ่าน
64. 25407 นายชินวัตร วิริยะกิจ ม. 6/6 1 2018-05-23 19:14:48 ผ่าน
65. 26558 นางสาวนิลวรรณ สุขสมจิตต์ ม. 5/4 13 2018-05-23 19:21:36 ผ่าน
66. 26005 นายชนกันต์ วงศ์ผุดผาด ม. 6/3 8 2018-05-23 19:28:23 ผ่าน
67. 26916 นายภูษณ โพธิ์ทอง ม. 5/3 10 2018-05-23 19:35:57 ผ่าน
68. 26946 นายชนวีร์ วงศ์จันทร์ ม. 5/5 11 2018-05-23 19:52:31 ผ่าน
69. 26166 นายศรัณยพัชร์ ไข่ติยากุล ม. 6/6 8 2018-05-23 19:53:37 ผ่าน
70. 26906 นายเกษมศักดิ์ บำเพ็ญทาน ม. 5/3 8 2018-05-23 19:53:37 ผ่าน
71. 26954 นายบูรพา กังสุวรรณ ม. 5/5 13 2018-05-23 19:53:56 ผ่าน
72. 25934 นางสาวพัชราภรณ์ พนมเพลิง ม. 6/5 17 2018-05-23 19:59:43 ผ่าน
73. 26910 นายณัฐพล เหล่าชินชาติ ม. 5/3 9 2018-05-23 20:02:57 ผ่าน
74. 26527 นายฉัตรจรินทร์ สุขจิตต์ ม. 5/4 2 2018-05-23 20:08:11 ผ่าน
75. 26479 นายณสันต์ สุนทรเดชา ม. 5/3 1 2018-05-23 20:28:51 ผ่าน
76. 26486 นายพงศ์ภาณุ วงศ์ทิม ม. 5/6 2 2018-05-23 20:51:01 ผ่าน
77. 28251 นายศวกร ศิลปวานนท์ ม. 6/4 24 2018-05-23 21:01:37 ผ่าน
78. 25873 นายวรวิช วรรณศิริ ม. 6/2 7 2018-05-23 21:06:58 ผ่าน
79. 26704 นายอรรถพล เสน่ห์ ม. 5/10 9 2018-05-23 21:07:18 ผ่าน
80. 26972 นางสาวนาถฐิรกานต์ อุทธการ ม. 5/3 26 2018-05-23 21:13:58 ผ่าน
81. 26930 นางสาวฐิติยากรณ์ ประสงใด ม. 5/2 31 2018-05-23 21:33:21 ผ่าน
82. 26099 นางสาวอริสรา มะลิวัลย์ ม. 6/2 43 2018-05-23 21:34:27 ผ่าน
83. 26021 นายอดิศร มะลิวัลย์ ม. 6/2 13 2018-05-23 21:46:23 ผ่าน
84. 25869 นายภาณุพงศ์ บุญชู ม. 6/2 5 2018-05-23 21:46:48 ผ่าน
85. 26760 นายอาณาจักร กสิกรรม ม. 5/10 19 2018-05-23 21:46:51 ผ่าน
86. 25952 นายเกียรติศักดิ์ นกน้อย ม. 6/2 11 2018-05-23 21:57:03 ผ่าน
87. 26953 นายบุญญฤทธิ์ สมคิด ม. 5/8 18 2018-05-23 22:04:52 ผ่าน
88. 26599 นายศักดิ์สิทธิ์ ผลศิริ ม. 5/10 3 2018-05-23 22:06:33 ผ่าน
89. 28872 นายคมสัน แซ่โอ๋ว ม. 5/7 14 2018-05-23 22:20:11 ผ่าน
90. 26304 นายกิตติศักดิ์ ศิริธรรม ม. 6/5 12 2018-05-23 22:20:32 ผ่าน
91. 25876 นายสุจินต์ เสาวคนธ์ ม. 6/2 8 2018-05-23 22:25:57 ผ่าน
92. 26638 นายพันธการ คืนดี ม. 5/8 3 2018-05-23 23:08:19 ผ่าน
93. 25877 นายสุพจน์ สำเร็จกิจ ม. 6/5 2 2018-05-24 07:01:50 ผ่าน
94. 26288 นายธีรพัฒน์ แสวงผล ม. 6/8 17 2018-05-24 07:17:44 ผ่าน
95. 26002 นายธนโรจน์ ขาวแพร ม. 6/8 1 2018-05-24 07:20:15 ผ่าน
96. 25903 นายจารุกิตต์ อุนาริเณ ม. 6/4 2 2018-05-24 07:34:12 ผ่าน
97. 25835 นายณัฏฐดล แสนสุข ม. 6/3 1 2018-05-24 07:38:05 ผ่าน
98. 25865 นายนนทภัทร รัศพรมาลาหาญ ม. 6/1 2 2018-05-24 07:47:22 ผ่าน
99. 26020 นายศิรชัช สุวรรณโชติ ม. 6/2 12 2018-05-24 07:48:01 ผ่าน
100. 25863 นายเฉลิมวุฒิ ด้วงอุไร ม. 6/2 4 2018-05-24 07:48:17 ผ่าน
101. 26630 นายณัฐกิตติ์ ประคองยศ ม. 5/10 5 2018-05-24 08:18:41 ผ่าน
102. 25964 นายเมธา รสสูงเนิน ม. 6/1 7 2018-05-24 11:35:05 ผ่าน
103. 25921 นายอุกกฤษฏ์ จำปาโพธิ์ ม. 6/2 10 2018-05-24 12:27:35 ผ่าน
104. 25909 นายปรัชญ์ เจียรักสุวรรณ ม. 6/2 9 2018-05-24 12:30:05 ผ่าน
105. 28259 นายธนธรณ์ สตภูมินทร์ ม. 6/5 15 2018-05-24 12:32:53 ผ่าน
106. 26055 นายณัฐนนท์ ศรนารายณ์ ม. 6/4 12 2018-05-24 12:33:08 ผ่าน
107. 25963 นายพลวัต ดีเจริญไชยะกุล ม. 6/3 6 2018-05-24 12:37:54 ผ่าน
108. 25962 นายปุณณวิชญ์ รัตนคุณ ม. 6/1 6 2018-05-24 12:41:31 ผ่าน
109. 25839 นายพีระยุทธ อภิญ ม. 6/4 1 2018-05-24 12:54:02 ผ่าน
110. 26057 นายธนณัฏฐ์ อำนวยบุษย์ ม. 6/2 14 2018-05-24 12:59:07 ผ่าน
111. 26583 นายธนาดล พลเยี่ยม ม. 5/8 1 2018-05-24 14:47:12 ผ่าน
112. 26534 นายนพกร เหมเวช ม. 5/3 5 2018-05-24 14:52:35 ผ่าน
113. 26921 นายศุภณัฐ พนาวัลย์ ม. 5/1 4 2018-05-24 14:52:49 ผ่าน
114. 27714 นายชญานนท์ ดวงนาค ม. 5/3 12 2018-05-24 14:53:27 ผ่าน
115. 26948 นายฐิติพงษ์ กล้าหาญ ม. 5/7 12 2018-05-24 14:54:14 ผ่าน
116. 28230 นายถิรวัฒน์ เจริญรื่น ม. 6/3 13 2018-05-24 14:54:43 ผ่าน
117. 26629 นายชาญณรงค์ ญาติบำรุง ม. 5/9 11 2018-05-24 14:55:03 ผ่าน
118. 26841 นายธีระกรณ์ ยะรวงแพง ม. 5/8 13 2018-05-24 14:55:47 ผ่าน
119. 26878 นายชุมพร สายกระสุน ม. 5/7 7 2018-05-24 14:56:05 ผ่าน
120. 26152 นายกิตติธัช ใจเย็น ม. 6/8 5 2018-05-24 14:56:28 ผ่าน
121. 26635 นายธีระชัย ยะรวงแพง ม. 5/9 12 2018-05-24 14:56:35 ผ่าน
122. 26108 นายธรรมรัตน์ วรรณบุตร ม. 6/9 38 2018-05-24 14:56:38 ผ่าน
123. 26156 นายณัฐชนน ชนะพงศ์สุนทร ม. 6/7 6 2018-05-24 14:57:39 ผ่าน
124. 26223 นายเอกกวี พลเสน ม. 6/9 15 2018-05-24 14:58:25 ผ่าน
125. 26062 นายรัชชานนท์ ปกติ ม. 6/7 3 2018-05-24 14:59:49 ผ่าน
126. 26103 นายจิรกิตติ์ ตรึกหากิจ ม. 6/7 4 2018-05-24 15:01:40 ผ่าน
127. 26887 นายอุรุพงษ์ นามจันทร์ ม. 5/7 11 2018-05-24 15:02:11 ผ่าน
128. 26159 นายทักษิณ ลี้ไพโรจน์กุล ม. 6/8 7 2018-05-24 15:03:04 ผ่าน
129. 26810 นายอาทิตย์ พงษ์ใหญ่ ม. 5/10 22 2018-05-24 15:06:33 ผ่าน
130. 26165 นายรณกฤต เหล็กเพ็ชร ม. 6/8 10 2018-05-24 15:12:09 ผ่าน
131. 26212 นายปณวัตร ศรีสง่า ม. 6/8 12 2018-05-24 15:12:55 ผ่าน
132. 26168 นายศุภักษร ขุนด่านซ้าย ม. 6/8 11 2018-05-24 15:14:08 ผ่าน
133. 26252 นายกฤตภาส สวัสดิภาพ ม. 6/8 16 2018-05-24 15:15:21 ผ่าน
134. 26649 นายอนุศิษฏ์ แพสุขชื่น ม. 5/9 15 2018-05-24 15:17:31 ผ่าน
135. 25844 นายอัครเดช มั่งคั่ง ม. 6/2 1 2018-05-24 15:25:49 ผ่าน
136. 26529 นายณัฐพัชร์ วัฒนามโนมัย ม. 5/9 6 2018-05-24 15:27:44 ผ่าน
137. 26505 นายพสุธา สุวรรณโชติ ม. 5/9 5 2018-05-24 15:27:44 ผ่าน
138. 25845 นายเอกดำรงค์ ไตรวงศ์ ม. 6/2 2 2018-05-24 16:30:04 ผ่าน
139. 26064 นายวิทยา วงศ์สุบิน ม. 6/5 9 2018-05-24 17:00:59 ผ่าน
140. 26962 นายอดิสร แก้ววัน ม. 5/5 16 2018-05-24 17:09:41 ผ่าน
141. 25868 นายนพรัตน์ บุญยิ่งเหลือ ม. 6/3 2 2018-05-24 17:13:41 ผ่าน
142. 26913 นายธนวัฒน์ สมนึก ม. 5/5 8 2018-05-24 17:17:32 ผ่าน
143. 25966 นายศักดิ์ศิริ ศิริโสภา ม. 6/5 6 2018-05-24 17:32:07 ผ่าน
144. 26158 นายเต็ม วรรณูปถัมภ์ ม. 6/8 6 2018-05-24 17:34:14 ผ่าน
145. 26687 นายธรณินทร์ อินทร์เมือง ม. 5/8 5 2018-05-24 18:04:00 ผ่าน
146. 26681 นายชยานันต์ ทินผล ม. 5/9 16 2018-05-24 18:37:48 ผ่าน
147. 25871 นายยุทธณัฐ คำแหง ม. 6/2 6 2018-05-24 19:07:54 ผ่าน
148. 26886 นายสรวิชญ์ ประภากมล ม. 5/7 10 2018-05-24 19:40:49 ผ่าน
149. 26875 นายธนากร จำปาทอง ม. 5/8 17 2018-05-24 20:11:34 ผ่าน
150. 26902 นายภูชิต พิพัฒนากุล ม. 5/9 22 2018-05-24 20:45:51 ผ่าน
151. 26963 นายอภิศักดิ์ วงศ์จันทร์ ม. 5/2 13 2018-05-24 21:19:57 ผ่าน
152. 26844 นายพงศ์พัทธิ์ หิรัญรักษ์ ม. 5/9 21 2018-05-24 22:09:31 ผ่าน
153. 28855 นางสาวศุภวรรณ ศรีปัตเนตร ม. 5/4 29 2018-05-24 23:11:03 ผ่าน
154. 28249 นายปิยวัฒน์ ปะสิ่งชอบ ม. 6/4 49 2018-05-25 05:55:17 ผ่าน
155. 26124 นางสาวชมพูนุท ประเสริฐพรหม ม. 6/8 22 2018-05-25 08:38:29 ผ่าน
156. 28248 นายธัชพล วงศ์สุบิน ม. 6/4 21 2018-05-25 13:26:35 ผ่าน
157. 25968 นายเอกดนัย แซ่ตั้ง ม. 6/3 7 2018-05-25 14:56:49 ผ่าน
158. 28847 นายสรวิชญ์ พาโฮม ม. 5/3 13 2018-05-25 15:05:15 ผ่าน
159. 26682 นายชานนท์ มุงคุณ ม. 5/9 17 2018-05-25 15:51:07 ผ่าน
160. 28246 นายณัฐวัฒน์ คนงาม ม. 6/4 19 2018-05-25 15:51:53 ผ่าน
161. 28309 นายกิติคุณ ศรีมุงคุณ ม. 6/10 4 2018-05-25 20:11:59 ผ่าน
162. 26761 นายเอกราษฎร์ วิเศษศรี ม. 5/8 12 2018-05-25 21:43:09 ผ่าน
163. 26705 นายเอกบดินทร์ วิเศษศรี ม. 5/9 19 2018-05-25 21:43:56 ผ่าน
164. 26726 นางสาวอารียา จันทร์ลอย ม. 5/6 20 2018-05-27 16:05:48 ผ่าน
165. 25956 นายต่อวงศ์ ตุ้ยวงศ์ ม. 6/4 7 2018-05-28 00:00:49 ผ่าน
166. 25953 นายไกรวิชญ์ อินทรักษา ม. 6/5 4 2018-05-28 05:53:21 ผ่าน
167. 26007 นายธนภัทร แถลงสัตย์ ม. 6/3 9 2018-05-28 06:46:28 ผ่าน
168. 26896 นางสาวภัทรานิษฐ์ ทองมิน ม. 5/2 30 2018-05-28 07:11:02 ผ่าน
169. 28310 นายไกรสร ส่งศรี ม. 6/10 5 2018-05-28 07:31:14 ผ่าน
170. 26063 นายวัชระ สิงห์ฉาดฉาน ม. 6/8 3 2018-05-28 10:04:58 ผ่าน
171. 28874 นางสาวจารุวรรณ หวานเสนาะ ม. 5/7 35 2018-05-28 10:12:19 ผ่าน
172. 26217 นายรชานนท์ เพชรชม ม. 6/9 13 2018-05-28 11:17:39 ผ่าน
173. 27026 นายอภินันท์ กลิ่นเลิศ ม. 6/9 21 2018-05-28 11:22:01 ผ่าน
174. 26627 นายกฤษดา แซ่ลิ้ม ม. 5/10 4 2018-05-29 20:43:28 ผ่าน
175. 28258 นายชาญชล ฟิสเชอร์ ม. 6/5 14 2018-05-30 08:45:23 ผ่าน
176. 26636 นายนิธิกร หร่ายรา ม. 5/10 6 2018-05-30 10:01:02 ผ่าน
177. 26730 นายเกรียงศักดิ์ อุตคำ ม. 5/10 10 2018-05-30 21:33:53 ผ่าน
178. 26758 นายอธิชาติ วิชัยโคตร ม. 5/10 18 2018-05-31 19:07:07 ผ่าน
179. 27146 นายพงศ์ภรณ์ เกิดเจริญ ม. 4/4 1 2018-06-01 15:25:19 ผ่าน
180. 27196 นายธนบรรณ ธุระอบ ม. 4/2 5 2018-06-05 12:39:42 ผ่าน
181. 27189 นายจารุกิตติ์ สุขศิริ ม. 4/3 3 2018-06-05 12:48:36 ผ่าน
182. 27258 นายภูมินทร์ ภักดีงาม ม. 4/6 7 2018-06-07 06:25:41 ผ่าน
183. 26309 นายฐิติกรณ์ ประไพสนธิพงศ์ ม. 6/9 19 2018-06-07 12:32:55 ผ่าน
184. 27706 นายณัฐภัทร นวลจันทร์ ม. 4/2 13 2018-06-07 12:43:57 ผ่าน
185. 28669 นายทรัพย์สิน เจริญพานิช ม. 4/6 12 2018-06-07 15:44:05 ผ่าน
186. 27558 นายภัทรพล ลิ้มสมบูรณ์ ม. 4/4 10 2018-06-07 16:27:09 ผ่าน
187. 29407 นายมณฑล นวลใย ม. 4/4 14 2018-06-07 17:35:46 ผ่าน
188. 27520 นายธีทัต สราญลักษณ์ ม. 4/2 8 2018-06-07 18:44:56 ผ่าน
189. 27548 นางสาวแพรวา รุจิรังสิมันตุ์กุล ม. 4/1 25 2018-06-07 21:20:22 ผ่าน
190. 27577 นางสาวธัญชนก คําดี ม. 4/2 38 2018-06-07 21:21:55 ผ่าน
191. 27211 นายอรรถสิทธิ์ วรรณทองสุข ม. 4/1 1 2018-06-07 21:22:12 ผ่าน
192. 27269 นายสิริธนาวัชร์ ธรรมรังษี ม. 4/5 7 2018-06-07 22:00:50 ผ่าน
193. 27522 นายปวเรศ โอทาน ม. 4/1 6 2018-06-07 22:32:28 ผ่าน
194. 27514 นายเกล้านคร นพกรเศรษฐกุล ม. 4/1 4 2018-06-08 07:36:25 ผ่าน
195. 26787 นายนนทพัทธ์ ชวนชื่น ม. 5/10 20 2018-06-08 12:27:59 ผ่าน
196. 27190 นายจิรกิตติ์ ม่วงชํานาญ ม. 4/3 4 2018-06-08 14:54:07 ผ่าน
197. 27300 นายธวัชชัย ผ่องมณี ม. 4/3 11 2018-06-08 14:56:20 ผ่าน
198. 27194 นายทัศน์พล วุฒิอรุณสิทธิ์ ม. 4/3 6 2018-06-08 14:56:24 ผ่าน
199. 27299 นายธรรมนิตย์ รินทาง ม. 4/3 10 2018-06-08 14:57:21 ผ่าน
200. 29363 นายนนทวัฒน์ สุวรรณศรี ม. 4/3 16 2018-06-08 14:58:40 ผ่าน
201. 27199 นายนรบดี คชอาภรณ์ ม. 4/3 7 2018-06-08 14:59:36 ผ่าน
202. 27205 นายภาณุวัฒน์ ป้องหมู่ ม. 4/3 8 2018-06-08 14:59:52 ผ่าน
203. 27246 นายธวัชชัย ทิพยอาภรสกุล ม. 4/3 9 2018-06-08 15:04:44 ผ่าน
204. 29374 นายฤชา บัวเกราะ ม. 4/5 14 2018-06-08 15:07:55 ผ่าน
205. 27553 นายจิรพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ม. 4/5 10 2018-06-08 15:08:53 ผ่าน
206. 27095 นายวุฒธินันท์ อรัญวงศ์ ม. 4/5 2 2018-06-08 15:10:22 ผ่าน
207. 27195 นายธนกร เฉลิมพลวรรณคดี ม. 4/5 4 2018-06-08 15:11:48 ผ่าน
208. 27395 นายณภัทร ดวงผาสุข ม. 4/10 12 2018-06-08 15:29:14 ผ่าน
209. 27203 นายภัทรพล บุญให้ ม. 4/6 3 2018-06-08 18:32:55 ผ่าน
210. 27528 นายศุภกร มงคลสุข ม. 4/2 10 2018-06-08 18:50:07 ผ่าน
211. 27270 นายอภิสิทธิ์ เย็นฉ่ำ ม. 4/6 9 2018-06-09 19:47:10 ผ่าน
212. 27515 นายฐิติกร ชวนชื่น ม. 4/5 8 2018-06-10 18:10:48 ผ่าน
213. 27563 นายวุฒิภัทร สุวรรณโชติ ม. 4/1 10 2018-06-12 18:11:44 ผ่าน
214. 27559 นายยุทธภูมิ มงคลสุข ม. 4/1 8 2018-06-12 19:34:40 ผ่าน
215. 27532 นายอานุภาพ ศรีสมบูรณ์ ม. 4/2 12 2018-06-12 20:46:43 ผ่าน
216. 27251 นายปิ่นมนัส มัชฌีมะ ม. 4/4 6 2018-06-12 20:50:57 ผ่าน
217. 27249 นายนาวิน ค้ำจุน ม. 4/5 6 2018-06-12 21:07:27 ผ่าน
218. 27255 นายพลพล เทศจันทร์ ม. 4/6 6 2018-06-12 22:59:11 ผ่าน
219. 27527 นายวริศ สุกใส ม. 4/5 9 2018-06-13 06:50:41 ผ่าน
220. 27273 นางสาวกวินนาถ คำต่อตั้ง ม. 4/4 31 2018-06-13 07:55:15 ผ่าน
221. 27210 นายอรรถชัย สําเนียงดี ม. 4/5 5 2018-06-13 11:39:08 ผ่าน
222. นางสาว 15 2018-06-13 11:39:15 รอประเมิน
223. 27566 นายสิรวิชญ์ บุญยั่งยืน ม. 4/5 13 2018-06-13 11:41:27 ผ่าน
224. 29391 นายพละพล นพฤทธิ์ ม. 4/8 14 2018-06-13 12:41:47 ผ่าน
225. 29369 นายชณัญญู กลั่นผักแว่น ม. 4/4 12 2018-06-13 12:50:14 ผ่าน
226. 27456 นายวันปีใหม่ ปิ่นปรีเปรม ม. 4/8 9 2018-06-13 12:59:41 ผ่าน
227. 27495 นายศิวกร คงลอด ม. 4/7 7 2018-06-13 15:54:29 ผ่าน
228. 27342 นายณภัทร สุริโยภาส ม. 4/10 9 2018-06-13 15:54:54 ผ่าน
229. 27529 นายศุภวิชญ์ จิรธรรมกูล ม. 4/2 11 2018-06-13 17:05:53 ผ่าน
230. 27171 นางสาวธิดารัตน์ สุขสุภา ม. 4/7 14 2018-06-13 19:04:31 ผ่าน
231. 27184 นางสาววรัญญา สิรินิพัทธ์ ม. 4/3 20 2018-06-13 19:07:03 ผ่าน
232. 27150 นายภควัตร แกล้วกล้า ม. 4/8 2 2018-06-13 21:01:23 ผ่าน
233. 27152 นายวรชิต เอ็นดูราษฎร์ ม. 4/3 2 2018-06-13 21:02:10 ผ่าน
234. 27302 นายนนทกร ยั่งยืน ม. 4/8 6 2018-06-14 07:39:43 ผ่าน
235. 27207 นายยศกร วิเชียรรัตน์ ม. 4/6 5 2018-06-14 12:00:07 ผ่าน
236. 27436 นางสาวพีรดา งามขํา ม. 4/9 35 2018-06-14 12:01:07 ผ่าน
237. 27227 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์วิริยะ ม. 4/3 24 2018-06-14 12:56:12 ผ่าน
238. 27357 นายศิวฤทธิ์ คชอาภรณ์ ม. 4/10 10 2018-06-14 13:11:25 ผ่าน
239. 27711 นายกมลภพ มาลัยทอง ม. 4/7 8 2018-06-14 14:45:39 ผ่าน
240. 27304 นายปกรณ์ จงโปรย ม. 4/9 0 2018-06-19 16:18:34 ผ่าน
241. 27396 นายณัชพล บุญส่ง ม. 4/9 0 2018-06-19 16:18:50 ผ่าน
242. 27317 นายสมเกียรติ บูรณะวังศิลา ม. 4/9 0 2018-06-19 16:19:06 ผ่าน
243. 27344 นายณัฐดนัย เสนันตา ม. 4/9 0 2018-06-19 16:19:22 ผ่าน
244. 27250 นายบุญยภู ปาสองห้อง ม. 4/6 0 2018-06-19 16:38:00 ผ่าน
245. 27490 นายจิตรภาณุ สินประเสริฐรัตน์ ม. 4/7 0 2018-06-19 16:38:14 ผ่าน
246. 27380 นางสาวมุขสุดา อาจินต์ ม. 4/7 0 2018-06-19 16:38:27 ผ่าน
247. 26015 นายมุจลินท์ ปรึกษา ม. 6/7 0 2018-06-19 16:38:38 ผ่าน
248. 27560 นายวงศกร พะวงษ์ ม. 4/4 11 2018-06-21 08:22:44 ผ่าน
249. 27349 นายธัชนนท์ ชลเสถียร ม. 4/6 11 2018-06-21 09:01:50 ผ่าน
250. 27580 นางสาวประสิตา ประทุมวี ม. 4/5 0 2018-06-28 14:02:43 ผ่าน
251. 27705 นายใบบุญ นันท์ตา ม. 4/8 0 2018-06-28 14:03:18 ผ่าน
252. 27443 นายจิรายุส สกุลวณิชย์อุดม ม. 4/10 0 2018-06-28 14:03:52 ผ่าน
253. 28242 นางสาวอินทิรา ไชยศรี ม. 4/3 0 2018-06-28 14:04:31 ผ่าน
254. 27265 นายสพล หวานเสนาะ ม. 4/9 5 2018-07-06 11:37:20 ผ่าน
255. 27132 นางสาวสุดารัตน์ บูระพันธ์ ม. 4/1 0 2018-08-22 23:03:04 ผ่าน
256. 27526 นายยุทธภพ มงคลสุข ม. 4/2 9 2019-02-27 22:58:19 ผ่าน
257. 25836 นายปณิธาน วรัญชิต ม. 6/5 1 2019-03-01 17:49:46 ผ่าน
258. 27521 นายนนทกร สิงหวัฒนศิริ ม. 4/1 5 2019-03-01 19:16:40 ผ่าน
259. 27709 นางสาวสุนานันท์ ปานชาลี ม. 4/3 34 2019-03-03 15:14:29 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com