ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00121
ชื่อชุมนุม :   ม้วนกระดาษเป็นการ์ดแทนใจ
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนนำเอาองค์ประกอบทางด้านศิลปะมาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ออกมาในรูปแบบที่ออกแบบเอง โดยการนำมาประยุกค์ใช้กับวัสดุต่างๆ ให้เกิดชิ้นงานแปลกใหม่ คือมีโครงสร้างที่เรียกว่า เส้น สี รูปทรง รูปร่าง มาสร้างเป็นงานม้วนกระดาษ
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. นักเรียนศึกษาความเป็นมาของศิลปะม้วนกระดาษ
2. นักเรียนฝึกปฏิบัติการม้วนกระดาษรูแบบพื้นฐาน
3. นักเรียนออกแบบการ์ดโดยใช้ศิลปะม้วนกระดาษรูปแบบต่าง ๆ
สถานที่จัดกิจกรรม :   541
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางจิตตราพร แพสา
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28288 นางสาวจิตราภา ชาเหลา ม. 5/7 29 2017-05-22 12:06:03 ไม่ผ่าน
2. 26075 นางสาวกานติมา ทรัพย์ประเสริฐ ม. 5/7 14 2017-05-22 12:06:42 ไม่ผ่าน
3. 28287 นางสาวกมลวรรณ ศรีวะรมย์ ม. 5/7 28 2017-05-22 12:07:24 ไม่ผ่าน
4. 28895 นายอธิวัฒน์ บุญเมฆ ม. 4/10 29 2017-05-22 12:08:02 ไม่ผ่าน
5. 26644 นายศุภฤกษ์ งามเสงี่ยม ม. 4/9 16 2017-05-22 12:09:00 ไม่ผ่าน
6. 26688 นายธราดล งามเสงี่ยม ม. 4/9 20 2017-05-22 12:09:33 ไม่ผ่าน
7. 28289 นางสาวจิราพร เหลี่ยมมณี ม. 5/7 30 2017-05-22 12:10:17 ไม่ผ่าน
8. 28294 นางสาวอริสรา งามเสงี่ยม ม. 5/7 34 2017-05-22 12:11:16 ไม่ผ่าน
9. 25905 นายณภัทร เหมือนโพธิ์ ม. 5/7 2 2017-05-22 12:14:01 ไม่ผ่าน
10. 25536 นางสาวณัฏฐา พาชื่น ม. 6/8 18 2017-05-22 12:55:54 ไม่ผ่าน
11. 27662 นางสาวทัณฑิกา อายุยืน ม. 6/8 29 2017-05-22 12:58:21 ไม่ผ่าน
12. 25602 นางสาวสุภิญญา อุดม ม. 6/8 22 2017-05-22 13:00:27 ไม่ผ่าน
13. 25750 นางสาวอรอมล อุดม ม. 6/8 27 2017-05-22 13:09:17 ไม่ผ่าน
14. 25384 นางสาวอัญชสา ทวีภูษิตทรง ม. 6/4 25 2017-05-22 14:02:31 ไม่ผ่าน
15. 26471 นางสาวสุทธนุช กิจมานะเมตตามิตร์ ม. 6/4 36 2017-05-22 14:05:18 ไม่ผ่าน
16. 27061 นายพรเทพ ยิ้มประเสริฐ ม. 6/4 13 2017-05-24 18:42:54 ไม่ผ่าน
17. นางสาว 9 2017-05-24 18:46:08 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com