ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00122
ชื่อชุมนุม :   สะพายกล้องท่องเที่ยว 2 (Eng)
วัตถุประสงค์ :    บรรยายภาพถ่ายของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ถ่ายภาพและบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 522
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28280 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ตรุษ ม. 6/6 33 2018-05-22 17:59:59 ผ่าน
2. 26084 นางสาวประภัสสร สงวนพิมพ์ ม. 6/6 20 2018-05-22 18:04:25 ผ่าน
3. 26077 นางสาวโขมพัสตร์ เผื่อนโชติ ม. 6/6 19 2018-05-22 18:05:48 ผ่าน
4. 28144 เด็กหญิงมณฑกานต์ ใจดี ม. 3/9 23 2018-05-22 18:12:38 ผ่าน
5. 28138 เด็กหญิงนนธิชา เนียรศิริ ม. 3/9 17 2018-05-22 18:17:19 ผ่าน
6. 28146 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไชยสิทธิอุดมศักดิ์ ม. 3/9 25 2018-05-22 18:19:02 ผ่าน
7. 28136 เด็กหญิงธนพร งามเสงี่ยม ม. 3/9 15 2018-05-22 18:20:21 ผ่าน
8. 28140 เด็กหญิงปการัง เพชร์ฉ่ำ ม. 3/9 19 2018-05-22 18:21:08 ผ่าน
9. 28123 เด็กชายนฤพนธ์ บุญยิ่งเหลือ ม. 3/9 4 2018-05-22 18:33:45 ผ่าน
10. 28186 เด็กหญิงสุนิสา รัตนพงศ์ ม. 3/10 37 2018-05-22 18:34:46 ผ่าน
11. 28147 เด็กหญิงศศิ ยวดยิ่ง ม. 3/9 26 2018-05-22 18:37:20 ผ่าน
12. 29419 เด็กหญิงธนัชชา เหลืองอ่อน ม. 2/8 44 2018-05-22 19:14:39 ผ่าน
13. 28180 เด็กหญิงมาริษา วิภางกูร ม. 3/10 0 2018-05-24 16:36:47 ผ่าน
14. 28166 เด็กหญิงกมลชนก แจ้งอรุณ ม. 3/10 0 2018-05-24 16:37:36 ผ่าน
15. 28179 เด็กหญิงภูริดา พงษ์สำราญ ม. 3/10 0 2018-05-24 16:40:49 ผ่าน
16. 29163 เด็กหญิงชนิษฐา ปรากฏรัตน์ ม. 1/7 0 2018-09-26 10:22:22 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com