ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00121
ชื่อชุมนุม :   คณิตศาสตร์ประยุกต์
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   344
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26346 นางสาวณัฎฐณิชา พุทธิมนตรี ม. 6/6 31 2018-05-22 18:49:42 ผ่าน
2. 26339 นางสาวอรณิชา ตั้งเจตนาภิรมย์ ม. 6/6 30 2018-05-22 18:54:26 ผ่าน
3. 26122 นางสาวเกตุมณี หลำศิริ ม. 6/6 23 2018-05-22 19:11:13 ผ่าน
4. 26533 นายธนายุต วงศ์มาก ม. 5/5 3 2018-05-22 21:01:50 ผ่าน
5. 26536 นายพิเชษฐ์ วงศ์เนียม ม. 5/10 2 2018-05-22 21:04:55 ผ่าน
6. 26540 นายศุภากร ตรึกตรอง ม. 5/5 5 2018-05-22 21:06:04 ผ่าน
7. 27156 นายศุภวิชญ์ ดาวสุข ม. 4/8 3 2018-05-22 21:43:42 ผ่าน
8. 28905 เด็กชายปิลันธน์ ตระกูลดี ม. 1/1 5 2018-05-22 22:23:24 ผ่าน
9. 28915 เด็กหญิงกนกวรรณ โตสารเดช ม. 1/1 15 2018-05-23 06:21:31 ผ่าน
10. 29106 เด็กชายธนพล วัฒนะงามดี ม. 1/6 6 2018-05-23 06:37:59 ผ่าน
11. 28087 เด็กชายภูวดล รัตนภรณ์ ม. 3/8 18 2018-05-23 07:15:57 ผ่าน
12. 28096 เด็กชายสุรเสกข์ จำเนียร ม. 3/8 26 2018-05-23 07:16:54 ผ่าน
13. 29101 เด็กชายกิตติทัต สังข์ทอง ม. 1/6 1 2018-05-23 07:19:29 ผ่าน
14. 28079 เด็กชายธีรภัทร ซื่อตรง ม. 3/8 10 2018-05-23 19:56:32 ผ่าน
15. 26332 นางสาวเจนจิรา บุญนิมิตร ม. 6/6 29 2018-05-23 22:47:24 ผ่าน
16. 29147 เด็กชายพสิษฐิ์ ธนวัติมงคลพร ม. 1/7 18 2018-05-31 14:54:12 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com