ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00120
ชื่อชุมนุม :   สุขหรรษากับภาษาไทย
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาไทย
2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   324
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุกัญญา พลาหาญ
 
ระดับชั้น :   ม.1
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28337 เด็กชายกิตติพันธ์ ใจเย็น ม. 1/1 3 2017-05-22 07:33:58 ไม่ผ่าน
2. 28342 เด็กชายเทพพิทักษ์ เสนารักษ์ ม. 1/1 8 2017-05-22 17:29:36 ไม่ผ่าน
3. 28594 เด็กหญิงปิยภัทร สถาพรวจนา ม. 1/6 34 2017-05-23 12:47:21 ไม่ผ่าน
4. 28593 เด็กหญิงปาริฉัตร เคราะห์ดี ม. 1/6 33 2017-05-23 20:22:00 ไม่ผ่าน
5. 28433 เด็กชายพงศ์ธร ทองใบ ม. 1/3 9 2017-05-25 06:58:22 ไม่ผ่าน
6. 28813 เด็กชายพงศกร วงค์ชนะ ม. 1/12 9 2017-05-25 13:15:17 ไม่ผ่าน
7. 28477 เด็กชายพงศ์ภัค ปรึกษา ม. 1/4 0 2017-06-01 13:54:12 ไม่ผ่าน
8. 28493 เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนวิจิตร ม. 1/4 0 2017-11-02 16:05:14 ไม่ผ่าน
9. 28830 เด็กหญิงชมพูนุท ทรัพย์โภคา ม. 1/12 0 2017-11-02 16:05:41 ไม่ผ่าน
10. 28831 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรสูตร ม. 1/12 0 2017-11-02 16:06:04 ไม่ผ่าน
11. 28837 เด็กหญิงพิชชาพร มีบุญ ม. 1/12 0 2017-11-02 16:06:28 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com