ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00119
ชื่อชุมนุม :   ประวัติศาสตร์สัญจร
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 125
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายธวัชชัย พร้อมพรม
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26137 นางสาวพรกมล รุจิวงศ์ ม. 5/7 17 2017-05-22 12:03:17 ไม่ผ่าน
2. 25928 นางสาวนริศรา ภูผ่าน ม. 5/10 24 2017-05-22 12:03:57 ไม่ผ่าน
3. 26148 นางสาวสุดารัตน์ คงคางาม ม. 5/10 14 2017-05-22 12:04:11 ไม่ผ่าน
4. 26237 นางสาวภัทรวดี คีรีเขตต์ ม. 5/10 15 2017-05-22 12:04:44 ไม่ผ่าน
5. 26297 นางสาวยุวดี สันตติพงศ์ ม. 5/10 16 2017-05-22 12:05:21 ไม่ผ่าน
6. 25516 นายธัชพล ปานงาม ม. 6/9 3 2017-05-22 12:06:46 ไม่ผ่าน
7. 26029 นางสาวขวัญฤทัย กฤษณสุวรรณ ม. 5/4 36 2017-05-22 12:11:37 ไม่ผ่าน
8. 26033 นางสาวธนธรณ์ ใจมัน ม. 5/4 37 2017-05-22 12:12:16 ไม่ผ่าน
9. 26320 นายวรากร ขวัญลือชา ม. 5/10 3 2017-05-22 12:12:22 ไม่ผ่าน
10. 26058 นายธนวัฒน์ แซ่ฉั่ว ม. 5/3 11 2017-05-22 12:52:32 ไม่ผ่าน
11. 28268 นางสาวผาณิตา มั่งคั่ง ม. 5/5 40 2017-05-22 13:44:27 ไม่ผ่าน
12. 26138 นางสาวพรกมล ศรีทอง ม. 5/5 27 2017-05-22 13:45:09 ไม่ผ่าน
13. 25925 นางสาวณิชกานต์ ทรงวศิน ม. 5/5 16 2017-05-22 13:47:00 ไม่ผ่าน
14. 28271 นางสาวพิทยาทาดา จักรอะโน ม. 5/5 45 2017-05-22 13:47:56 ไม่ผ่าน
15. 26130 นางสาวธัญชนก อยู่สุข ม. 5/4 39 2017-05-22 13:48:22 ไม่ผ่าน
16. 28236 นางสาวณัฐนรี วชิระเกียรติคุณ ม. 5/3 40 2017-05-22 13:48:49 ไม่ผ่าน
17. 26129 นางสาวธมลวรรณ กองทรัพย์ ม. 5/5 26 2017-05-22 13:49:15 ไม่ผ่าน
18. 26080 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์อำรุง ม. 5/3 28 2017-05-22 13:49:38 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com