ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00120
ชื่อชุมนุม :   สวนพฤกษศาสตร์หรรษา
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์ 2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาพืชพรรณไม้ 3. เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 4. เพื่อสรา้งจิตสำนึกของนักเรียนในการอนุรักษ์พืชพรรณไม้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 2. สรา้งสรรค์ชิ้นงานจากพรรณไม้ในโรงเรียน 3. กระบวนการในการศึกษาและเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 213
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาววันดี อรัญวงศ์
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27564 นายศุภกานต์ นินปาละ ม. 4/3 15 2018-05-22 20:12:02 ผ่าน
2. 27554 นายจิรพัฒน์ คล่องใจ ม. 4/1 7 2018-05-22 20:42:26 ผ่าน
3. 27562 นายวีรภัทร สัปปพันธ์ ม. 4/5 12 2018-05-22 20:48:22 ผ่าน
4. 27561 นายวัทธิกร เจริญกัลป์ ม. 4/1 9 2018-05-22 20:48:39 ผ่าน
5. 26843 นายเนตรรัตนะ สังขมาลย์ ม. 5/8 14 2018-05-22 20:59:40 ผ่าน
6. 26923 นายศุภากร บังเกิดลาภ ม. 5/5 10 2018-05-22 21:01:45 ผ่าน
7. 26799 นายไกรสิทธิ์ รัตนวิจิตร ม. 5/10 21 2018-05-22 21:19:13 ผ่าน
8. 27497 นายสุรกาญน์ บุญเหลือ ม. 4/1 3 2018-05-23 07:41:27 ผ่าน
9. 27555 นายณัฐวิชช์ วรภัคนิธิวัฒน์ ม. 4/5 0 2018-05-25 14:37:10 ผ่าน
10. 27206 นายภูมิรพี วราวิทย์ ม. 4/4 4 2018-06-05 08:38:44 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com