ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00012
ชื่อชุมนุม :   รักษ์หนังสือ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องสมุด1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28461 เด็กหญิงสโรชา เสือกระจ่าง ม. 1/3 37 2017-05-22 00:01:45 ไม่ผ่าน
2. 28455 เด็กหญิงภัคจิรา ห่างภัย ม. 1/3 31 2017-05-22 00:02:09 ไม่ผ่าน
3. 28726 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูก้อนทอง ม. 1/9 32 2017-05-22 00:27:32 ไม่ผ่าน
4. 28790 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ขาวสุข ม. 1/11 26 2017-05-22 06:09:22 ไม่ผ่าน
5. 28467 เด็กหญิงอรณิชา ฉายาชวลิต ม. 1/3 43 2017-05-22 06:16:11 ไม่ผ่าน
6. 28802 เด็กหญิงหทัยภัทร ธิมาทาน ม. 1/11 37 2017-05-22 06:26:59 ไม่ผ่าน
7. 27792 เด็กหญิงชาลิสา บุญเกิด ม. 2/2 22 2017-05-22 06:36:29 ไม่ผ่าน
8. 27793 เด็กหญิงชาลิสา วงค์ทองลอย ม. 2/2 23 2017-05-22 06:41:08 ไม่ผ่าน
9. 27155 เด็กชายวิศรุต แทนทด ม. 3/2 15 2017-05-22 06:56:28 ไม่ผ่าน
10. 28465 เด็กหญิงอทิชา กระแส ม. 1/3 41 2017-05-22 08:32:17 ไม่ผ่าน
11. 27148 เด็กชายพีรณัฐ ใจใส ม. 3/2 8 2017-05-22 12:03:12 ไม่ผ่าน
12. 27156 เด็กชายศุภวิชญ์ ดาวสุข ม. 3/2 16 2017-05-22 12:04:20 ไม่ผ่าน
13. 27146 เด็กชายพงษ์ภรณ์ เกิดเจริญ ม. 3/2 6 2017-05-22 12:04:32 ไม่ผ่าน
14. 27159 เด็กชายอภิสิทธิ์ แซ่เตีย ม. 3/2 19 2017-05-22 12:24:34 ไม่ผ่าน
15. 28351 เด็กหญิงกนิษฐา อนันทสุข ม. 1/1 17 2017-05-22 12:27:47 ไม่ผ่าน
16. 28647 เด็กหญิงอรปรียา ประกอบผล ม. 1/7 43 2017-05-22 12:42:50 ไม่ผ่าน
17. 26657 นางสาวธัญญารัตน์ สุพรรณวงค์ ม. 4/8 22 2017-05-22 15:22:45 ไม่ผ่าน
18. 28804 เด็กชายกฤติพงษ์ เจริญพงษ์ ม. 1/12 1 2017-05-22 18:09:50 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com