ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00118
ชื่อชุมนุม :   คุ้มครองผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   คหกรรม
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27191 เด็กชายชนาธิป เปลี่ยนโมฬี ม. 3/3 0 2017-05-16 20:35:50 ไม่ผ่าน
2. 27192 นายณัฐวุฒ ถมยา ม. 3/3 0 2017-05-16 20:36:02 ไม่ผ่าน
3. 27194 นายทัศน์พล วุฒิอรุณสิทธิ์ ม. 3/3 0 2017-05-16 20:36:14 ไม่ผ่าน
4. 27208 เด็กชายศราวุธ รื่นรมย์ ม. 3/3 0 2017-05-16 20:36:27 ไม่ผ่าน
5. 27211 เด็กชายอรรถสิทธิ์ วรรณทองสุข ม. 3/3 0 2017-05-16 20:36:39 ไม่ผ่าน
6. 27706 เด็กชายณัฐภัทร นวลจันทร์ ม. 3/3 0 2017-05-16 20:36:47 ไม่ผ่าน
7. 27222 เด็กหญิงทยิดา เชื้อเอี่ยม ม. 3/3 0 2017-05-16 20:37:06 ไม่ผ่าน
8. 27225 เด็กหญิงนิภาธร วิชาญาณศาสน์ ม. 3/3 0 2017-05-16 20:37:38 ไม่ผ่าน
9. 27228 เด็กหญิงพรชนก งามวิจิตร ม. 3/3 0 2017-05-16 20:37:50 ไม่ผ่าน
10. 27235 เด็กหญิงอมลวรรณ ช้างเงิน ม. 3/3 0 2017-05-16 20:37:58 ไม่ผ่าน
11. 27768 เด็กหญิงอัญมณี อาจิณ ม. 2/1 0 2017-05-16 20:38:22 ไม่ผ่าน
12. 27769 เด็กหญิงอารียา สนิท ม. 2/1 0 2017-05-16 20:38:31 ไม่ผ่าน
13. 27273 เด็กหญิงกวินนาถ คำต่อตั้ง ม. 3/4 0 2017-05-16 20:38:40 ไม่ผ่าน
14. 27282 เด็กหญิงพีรดา เสน่ห์ ม. 3/4 0 2017-05-16 20:38:47 ไม่ผ่าน
15. 27284 เด็กหญิงวริยา ชื่นอุดม ม. 3/4 0 2017-05-16 20:38:55 ไม่ผ่าน
16. 27283 เด็กหญิงวนัชพร เย็นฉ่ำ ม. 3/4 0 2017-05-16 20:39:05 ไม่ผ่าน
17. 28332 เด็กหญิงนริศรา ช่างเจรจา ม. 3/4 0 2017-05-16 20:39:17 ไม่ผ่าน
18. 27285 เด็กหญิงวิชญาดา แก้ววิเชียร ม. 3/4 0 2017-05-16 20:39:58 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com