ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00119
ชื่อชุมนุม :   Amath
วัตถุประสงค์ :    เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    เกมส์การคิดคำนวณ
สถานที่จัดกิจกรรม :   332
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28202 เด็กชายอิทธิเทพ มุกดาสนิท ม. 3/11 0 2018-05-18 14:26:23 ผ่าน
2. 28201 เด็กชายวงศธร วงศ์สมบัติ ม. 3/11 0 2018-05-18 14:27:10 ผ่าน
3. 28776 เด็กชายวัชรินทร์ เชาวนะพงษ์ ม. 2/11 0 2018-05-18 14:27:32 ผ่าน
4. 28773 เด็กชายปุญญพัฒน์ จิรเบญจวนิช ม. 2/11 0 2018-05-18 14:27:54 ผ่าน
5. 28196 เด็กชายธนภัทร มีไชย ม. 3/11 0 2018-05-18 14:28:10 ผ่าน
6. 28198 เด็กชายพีรพล งามเสงี่ยม ม. 3/11 0 2018-05-18 14:28:32 ผ่าน
7. 28189 เด็กชายกมล ตั้งสงบ ม. 3/11 0 2018-05-18 14:28:55 ผ่าน
8. 28192 เด็กชายเดชาพล เจริญมาก ม. 3/11 0 2018-05-18 14:29:10 ผ่าน
9. 28193 เด็กชายเดชาวัต เจริญมาก ม. 3/11 0 2018-05-18 14:29:22 ผ่าน
10. 27876 เด็กชายฐิติวัฒน์ สุทธิวารี ม. 3/4 0 2018-05-18 14:29:39 ผ่าน
11. 27877 เด็กชายตะวัน งามแก้ว ม. 3/4 0 2018-05-18 14:30:09 ผ่าน
12. 27898 เด็กหญิงณัฐพร ปัดทุม ม. 3/4 0 2018-05-22 12:58:11 ผ่าน
13. 27900 เด็กหญิงณิชากร ประดิษฐ์อาภา ม. 3/4 0 2018-05-22 13:04:20 ผ่าน
14. 27902 เด็กหญิงธนภรณ์ ปีพิมพ์ ม. 3/4 0 2018-05-22 13:05:33 ผ่าน
15. 27907 เด็กหญิงปริญญาภรณ์ เจียรักสุวรรณ ม. 3/4 0 2018-05-22 13:11:11 ผ่าน
16. 28197 เด็กชายธรรศธรรม คนึงเหตุ ม. 3/11 8 2018-05-24 07:13:47 ผ่าน
17. 29029 เด็กชายธวัชชัย วงค์จันทร์ ม. 1/4 9 2018-05-24 07:18:12 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com