ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00118
ชื่อชุมนุม :   Travel blogger
วัตถุประสงค์ :    เพื่อแบ่งการประสบการณ์ท่องเที่ยวและอาหารในสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    สอนการแต่งรูป การเขียนblog การทำvlog การเขียนรีวิวการท่องเที่ยวและอาหาร
สถานที่จัดกิจกรรม :   235
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวไอลดา มงคลสุข
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26040 นางสาววรรณวลี ธนาภรณ์ ม. 6/1 0 2018-05-18 13:01:01 รอประเมิน
2. 25883 นางสาวจิตติมา ค้ำจุน ม. 6/1 0 2018-05-18 13:01:23 รอประเมิน
3. 25884 นางสาวชัญญานุช นามสนิท ม. 6/1 0 2018-05-18 13:01:38 รอประเมิน
4. 25992 นางสาวรุจิเรข ผูกพันธ์ ม. 6/1 0 2018-05-18 13:01:56 รอประเมิน
5. 25923 นางสาวโชติรส รื่นรมย์ ม. 6/1 0 2018-05-18 16:59:56 รอประเมิน
6. 25926 นางสาวธัญชนก มีผล ม. 6/1 0 2018-05-18 17:00:17 รอประเมิน
7. 26024 นางสาวกนกวรรณ ฆ้องวงศ์ ม. 6/4 0 2018-05-18 17:00:37 รอประเมิน
8. 26023 นางสาวกชกร บุญจันทร์ ม. 6/1 0 2018-05-18 17:00:57 รอประเมิน
9. 25922 นางสาวจีรพร ภิญโญ ม. 6/2 0 2018-05-18 17:01:25 รอประเมิน
10. 25930 นางสาวบุญวลีย์ คุดฉา ม. 6/2 0 2018-05-18 17:01:51 รอประเมิน
11. 25937 นางสาวภูสุดา นิ่มสังกัด ม. 6/2 0 2018-05-18 17:02:09 รอประเมิน
12. 27166 นางสาวฐิตาพร กุสสลานุภาพ ม. 4/5 0 2018-05-18 17:02:24 รอประเมิน
13. 27162 นางสาวจรัสรวี เจริญศรี ม. 4/5 0 2018-05-18 17:02:40 รอประเมิน
14. 29380 นางสาวณัชชา อุดแก้ว ม. 4/5 0 2018-05-18 17:02:55 รอประเมิน
15. 29381 นางสาวธัญจิรา แก้วกำพร้า ม. 4/5 0 2018-05-18 17:03:10 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com