ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00117
ชื่อชุมนุม :   อุตสาหกรรมศิลป์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   อุตสาหกรรม3
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28098 เด็กชายเอกพล นามเกาะ ม. 2/8 0 2017-05-17 16:55:00 ผ่าน
2. 25439 นายปยะพงศ์ สอาด ม. 6/9 0 2017-05-17 16:55:37 ผ่าน
3. 26854 นายอนุชิต พูวงศ์ ม. 4/10 0 2017-05-17 16:56:05 ผ่าน
4. 25673 นายสหัสวรรษ ประจงการ ม. 6/10 0 2017-05-18 14:01:44 ผ่าน
5. 26473 นางสาวนัทธวรรณ โสดารักษ์ ม. 6/7 0 2017-05-18 15:24:01 ผ่าน
6. 26765 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลั่น ม. 4/8 27 2017-05-22 16:36:17 ผ่าน
7. 28882 นางสาวญาณิศา โพธิ์แก้ว ม. 4/8 37 2017-05-22 16:37:45 ผ่าน
8. 26755 นายศุภวิชญ์ ปฏิสังข์ ม. 4/10 17 2017-05-22 16:39:12 ผ่าน
9. 28899 นางสาวพิมพ์วิภา ถนอมวงศ์ ม. 4/10 43 2017-05-22 16:42:03 ผ่าน
10. นางสาว 39 2017-05-22 16:43:01 ไม่ผ่าน
11. นางสาว 38 2017-05-22 16:46:39 ไม่ผ่าน
12. 26856 นายอิทธิพล ศรีพุดทา ม. 4/8 16 2017-05-22 16:48:57 ไม่ผ่าน
13. 26865 นางสาวนรมน อุดม ม. 4/8 32 2017-05-22 16:58:09 ผ่าน
14. 27404 เด็กชายปภังกร ระวังภัย ม. 3/7 15 2017-05-22 17:11:53 ผ่าน
15. 28719 เด็กชายลีอองคลอดส์ เดวิค ม. 1/9 25 2017-11-16 16:44:02 ผ่าน
16. 26868 นางสาวเปมิกา มุกดาสนิท ม. 4/8 0 2017-11-23 15:09:58 ผ่าน
17. 26861 นางสาวญาณาธิป จรัสโศภิน ม. 4/8 0 2017-11-23 15:10:22 ผ่าน
18. 28700 เด็กชายเตชวิชญ์ มีบุญ ม. 1/9 0 2017-11-23 15:13:31 ผ่าน
19. 28885 นางสาวสุนิสา สมบูรณ์ ม. 4/8 0 2017-11-28 15:32:30 ผ่าน
20. 26864 นางสาวธนิดา สุพรรณวงค์ ม. 4/8 0 2017-11-28 15:33:20 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com